Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Så här jobbar vi med särskilt stöd inom förskolan

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med flera andra förskolor runt om i Västerås. En av de största fördelarna med att ingå i en stor verksamhet är att vi kan hjälpa varandra och att vi har resurser att ta till när det behövs. I vår verksamhet har vi till exempel tillgång till specialpedagoger och logoped som hjälper till och stöttar förskolan vid behov.

För oss är det viktigt att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna till förskolan och vi jobbar aktivt för att alla barn ska känna sig inkluderade och kunna ta del av det som händer under dagen. Barn som behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl ska få det. Stödet utformas i dialog med dig som vårdnadshavare och utgår från barnets egna behov och förutsättningar.

Främjande och förebyggande arbete

Att arbeta förebyggande är en viktig del av förskolans uppdrag och ska säkra alla barns hälsa, trygghet och lärande. Vi har till exempel barnhälsoträffar tillsammans med en specialpedagog där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och får extra kompetensutveckling i arbetslaget. Vi gör även pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå två gånger per år. I de fall det behövs gör vi även individuella pedagogiska kartläggningar för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver.

 

Vägledande samspel

Som en del i det förebyggande arbetet har den kommunala förskolan i Västerås satsat på ett hälsofrämjande program som heter Vägledande samspel (ICDP). Programmet går ut på att vi som pedagoger skapar relationer till varje barn och vårdnadshavare så att vi kan stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna. Genom att arbeta på det här sättet kan vi tidigt uppmärksamma eventuella svårigheter eller situationer som är besvärliga för barnet.

Våra stödfunktioner

Vår förskola har pedagogista, logoped och specialpedagog kopplade till oss.

Som komplement till det generella arbete med stöd som pågår i förskoleverksamheten jobbar vi på Blåsbo förskola även med TAKK och ICDP.

Här kan du läsa mer om Vägledande samspel - ICDP

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Majoriteten av våra pedagoger har gått steg 1 i TAKK. TAKK går ut på att vi som komplement till talet använder tecken. Även barnen tycker det är kul med tecken och tecknar gärna tillsammans med tal vid exempelvis matsituationer.

Här kan du läsa mer om TAKK

Bildstöd

Vi använder oss även av Bildstöd som är bilder på olika aktiviteter tillsammans med tecknet för varje aktivitet. Det underlättar för barnen att se på vår utbildning på ett konkret sätt och förbereder vid exempelvis byte av aktivitet. Det är även ett hjälpmedel för barn med annat modersmål än svenska.

Kompetenser på Blåsbo förskola

På Blåsbo förskola arbetar vi utifrån att ALLA har olika kompetenser och ALLAs kompetenser behövs för helheten.  Vi stöttar och stödjer varandra och träffas i reflektion i arbetslaget och i tvärgrupper för att det kollegiala lärandet ska bli som bäst. På förskolan har vi bland annat barnpiloter, lärcoacher, matte och teknik piloter, ICDP vägledare, VFU-handledare. Vi har även stöd av en specialpedagog och en pedagogista i vår reflektion och i kvalitetsarbetet.