Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den gemensamma inriktningen ska fungera som ett stöd för att utveckla den enskilda förskolan utifrån gemensamma ställningstaganden och på det viset bidra till en mer likvärdig kvalitet. Dokumentet är framtaget i samarbete mellan olika professioner i förskolan.

Starten på det livslånga lärandet

Förskolan är en egen skolform och det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Vi bidrar till det genom ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att våra barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande. Kommunikationen mellan de vuxna i förskolan är professionell och respektfull.

All kommunikation med barnen ska vara respektfull och inlyssnande, och det är viktigt att de vuxna har en förmåga att vägleda och samspela med barnen. Barnen har rätt att bli lyssnade på, att ha möjlighet att lyssna till andra och att göra egna tydliga val. Enligt barnkonventionen ska barn få göra sin röst hörd i frågor som rör dem och deras behov.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Undervisningen i förskolan bygger på kommunikation och samspel i mötet med andra. Det är i mötet mellan barnet, ett annat barn, barngruppen, en vuxen eller ett spännande lärandeobjekt som lärande och utveckling sker. Vi har tagit ställning för ett utforskande och projekterande förhållningssätt. Det betyder att vi jobbar med flera olika aktiviteter och sammanhang som skapar förutsättningar för lärande. De olika delarna i läroplanen blandas, och barnen blir delaktiga genom lek och skapande.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Grupperna är stabila för att ge trygghet och bygga relationer men behöver också vara flexibla för att ge möjlighet för barnen att fördjupa sina olika kunskaper och intressen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Digitalisering i förskolan

På båda våra förskolor har vi alltid haft ett extra stort intresse för att utveckla arbetet med våra digitala verktyg. Vi arbetar utifrån tanken om att de digitala verktygen har en given plats i förskolan, men de ska komplettera traditonella verktyg, inte konkurrera med. När dessa verktyg verkligen visar sin styrka allra mest är när de tillåter oss undersöka, mötas, kommunicera och skapa på nya eller annorlunda sätt. Alltså när de arbetar tillsammans med pennor, färg, lera, naturmaterial och barnens egna ideer för att skapa meningsfulla och intressanta sammanhang.

Vi ser tyvärr idag att ungdomar ofta väljer att inte söka stöd hos vuxna när de stöter på problem, oroligheter på olika digitala platformar. Målet är alltså också att skapa en trygg plats - där vi kan lägga en god grund för barn och vuxna som utforskar digitala verktyg tillsammans; för att barnen längre fram i livet ska känna sig trygga med att fråga vuxna om hjälp.

Digitala ateljén

Tillsammans med Bifrostens förskola arbetar vi ständigt med att utveckla vår digitala kompetens, både barnens och pedagogernas. På Bifrosten har vi en plats vi kallar "den digitala" ateljén där vi fokuserar på detta arbete tillsammans med en stärkt ateljékultur. Den verksamheten är öppen för Idavallen vissa förmiddagar i veckan då vi lär oss, utmanar oss och möter digitala verktyg på olika spännande sätt.

Syftet är:

  • Att skapa en mötesplats för kollegiala erfarenhetsutbyten
  • Att utveckla vår digitala kompetens
  • Att skapa en samsyn kring och ett likvärdigt förhållningssätt till digitala verktyg på båda våra förskolor
  • Att inspireras till undervisning på nya sätt utifrån de projekt som pågår ute på avdelningarna
  • Att öka intresset för teknik, ateljéverksamhet - användandet av kreativa, hållbara, ofrädiga material - framförallt återbruksmaterial. Alltså att vara ett centrum för vårt arbete med hållbar framtid.

Ta gärna del av detta arbete och mer på vår instagram - Irstainspirerar

Här under finner ni en film som gjordes inför vårt mottagande av Guldäpplet - som kan ge en bild av hur vi tänker att digitala verktyg kan använads i praktiken.