Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. Därför får de vara med och utforska, vara nyfikna, dela med sig och göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Maj-Britt Neverland, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

maj-britt.christina.neverland@vasteras.se

Lillhamras pedagogiska idé

Barnsyn
Vi ser barn som kompetenta med erfarenheter och tilltro till sin egen förmåga.

Kunskapssyn
Kunskap skapar mening.
Vi ser att kunskap skapas genom samspel, både mellan människor och i möten mellan människor och material i olika miljöer.

Lek
Lek är att förflytta sig i tid och rum. Lek är ett verktyg för att skapa förståelse för sin omvärld och sina erfarenheter. Lek sker alltid i ett, för barnet, meningsfullt sammanhang.

Förhållningssätt
Vi pedagoger är aktivt närvarande, inlyssnande och reflekterande för att kunna stötta och utmana varje barn i sin utveckling och i sitt lärande.

Vi strävar efter att barnen ska se varandra som tillgångar och lära av varandra genom kommunikation och samspel.

Vi skapar goda förutsättningar för barnen att inhämta och befästa kunskap genom att de får tid för att undersöka, prova, iaktta, upprepa och samspela.

Vi ger barnen möjligheter till lek genom att erbjuda sammanhängande tid i en inspirerande miljö med rikt material.
Miljön är föränderlig och anpassas efter barnens intressen. Den är välkomnande och väcker nyfikenhet och lust att leka och lära.

Genom att observera, dokumentera och reflektera över det som sker i verksamheten skapar vi goda förutsättningar för barnen att ha inflytande över innehållet och utvecklingen av verksamheten.