Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Våra lärmiljöer

På vår enhet har vi utvecklade lärmiljöer, där våra ateljéer bjuder in till skapande aktiviteter såväl som stationer där leken har en särskild betydelse. Miljöerna på förskolan skall locka till lek och lärande och för att skapa lugn och ro delar vi in barnen i mindre grupper, där pedagoger finns med som hjälp och stöd.

Våra utemiljöer, där vi också har egna atriumgårdar, bidrar till barnens lek och lärande och material som används inne följer ofta med ut i leken.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Barn målar på lerfigur
Barn skapar med lera

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.