Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. Därför får de vara med och utforska, vara nyfikna, dela med sig och göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Soltorpets pedagogiska idé

Alltid bästa möjliga möte- i alla möten

Vårt arbetssätt genomsyras av en grundläggande samsyn och en gemensam pedagogisk tanke. ”Alla människor som kommer i kontakt med, arbetar på eller går på vår förskola ska bemötas positivt, respektfullt, hänsynsfullt och professionellt. En bra kommunikation där tydlighet, lyhördhet och förståelse ingår är viktigt. Vi är alla goda förebilder för barnen och har en tilltro till barnets förmåga.”

Ett livslångt lärande

Vi har ett öppet synsätt på barnet och ser dess möjligheter och förutsättningar. Positiva egenskaper lyfts fram och stärks. Vi utgår ifrån barngruppens behov och anpassar verksamheten och undervisningen efter detta. Genom uppmuntran, positivt och respektfullt bemötande samt rätt stimulans vill vi ge barnen en bra självbild och bra självkänsla. Barnen uppmuntras till självständighet, att klara av och kunna själv, men också till att låna kompetens av varandra genom att samarbeta, visa och lära av varandra. Det är viktigt att det finns en tanke bakom varje handling, vuxna som ger stöd, uppmuntrar och utmanar. Vi påbörjar det lärande som aldrig tar slut.

Må bra- att ha en bra balans

Miljö- och hälsotänkandet genomsyrar hela verksamheten och alla arbetar miljö- och hälsomedvetet. En god hälsa är också en förutsättning för lärande.

För oss innebär det att alla, stora som små, ska må bra och känna glädje av att vara på vår förskola.

Vi strävar efter en bra balans mellan lek, lärande, undervisning och vila.
Vi vill att vår miljö ska inbjuda till lek och lärande, samt stimulera barnens lust till nyfikenhet och utforskande. Utemiljön skall främja barnens fantasi, nyfikenhet och leklust, där blir buskar kojor, stenar bilar och stubbar balansredskap.