Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den gemensamma inriktningen ska fungera som ett stöd för att utveckla den enskilda förskolan utifrån gemensamma ställningstaganden och på det viset bidra till en mer likvärdig kvalitet. Dokumentet är framtaget i samarbete mellan olika professioner i förskolan.

Starten på det livslånga lärandet

Förskolan är en egen skolform och det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Vi bidrar till det genom ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att våra barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande. Kommunikationen mellan de vuxna i förskolan är professionell och respektfull.

All kommunikation med barnen ska vara respektfull och inlyssnande, och det är viktigt att de vuxna har en förmåga att vägleda och samspela med barnen. Barnen har rätt att bli lyssnade på, att ha möjlighet att lyssna till andra och att göra egna tydliga val. Enligt barnkonventionen ska barn få göra sin röst hörd i frågor som rör dem och deras behov.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Undervisningen i förskolan bygger på kommunikation och samspel i mötet med andra. Det är i mötet mellan barnet, ett annat barn, barngruppen, en vuxen eller ett spännande lärandeobjekt som lärande och utveckling sker. Vi har tagit ställning för ett utforskande och projekterande förhållningssätt. Det betyder att vi jobbar med flera olika aktiviteter och sammanhang som skapar förutsättningar för lärande. De olika delarna i läroplanen blandas, och barnen blir delaktiga genom lek och skapande.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Grupperna är stabila för att ge trygghet och bygga relationer men behöver också vara flexibla för att ge möjlighet för barnen att fördjupa sina olika kunskaper och intressen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Soltorpets pedagogiska idé

Alltid bästa möjliga möte- i alla möten

Vårt arbetssätt genomsyras av en grundläggande samsyn och en gemensam pedagogisk tanke. ”Alla människor som kommer i kontakt med, arbetar på eller går på vår förskola ska bemötas positivt, respektfullt, hänsynsfullt och professionellt. En bra kommunikation där tydlighet, lyhördhet och förståelse ingår är viktigt. Vi är alla goda förebilder för barnen och har en tilltro till barnets förmåga.”

Ett livslångt lärande

Vi har ett öppet synsätt på barnet och ser dess möjligheter och förutsättningar. Positiva egenskaper lyfts fram och stärks. Vi utgår ifrån barngruppens behov och anpassar verksamheten och undervisningen efter detta. Genom uppmuntran, positivt och respektfullt bemötande samt rätt stimulans vill vi ge barnen en bra självbild och bra självkänsla. Barnen uppmuntras till självständighet, att klara av och kunna själv, men också till att låna kompetens av varandra genom att samarbeta, visa och lära av varandra. Det är viktigt att det finns en tanke bakom varje handling, vuxna som ger stöd, uppmuntrar och utmanar. Vi påbörjar det lärande som aldrig tar slut.

Må bra- att ha en bra balans

Miljö- och hälsotänkandet genomsyrar hela verksamheten och alla arbetar miljö- och hälsomedvetet. En god hälsa är också en förutsättning för lärande.

För oss innebär det att alla, stora som små, ska må bra och känna glädje av att vara på vår förskola.

Vi strävar efter en bra balans mellan lek, lärande, undervisning och vila.
Vi vill att vår miljö ska inbjuda till lek och lärande, samt stimulera barnens lust till nyfikenhet och utforskande. Utemiljön skall främja barnens fantasi, nyfikenhet och leklust, där blir buskar kojor, stenar bilar och stubbar balansredskap.