Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi arbetar ständigt med att förändra vår lärmiljö både ute och inne, utifrån det som händer i utbildningen. Vi erbjuder tydliga och inspirerande miljöer som gör att omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Genom att skapa stationer blir materialet ett tillägg som stödjer barnens utforskande, nyfikenhet och självständighet. Det skapar också mötesplatser där barnen ges möjlighet att kommunicera, skapa, förundras, fantisera och konstruera.

Vi låter de digitala och analoga mötas och kompletteras och bildar en helhet.

Vi vill att förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där alla får möjlighet att bli lyssnade på och lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och tankar och i dialog med andra diskutera olika lösningar.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Barnen ritar av löv på ljusbordet
Rymdbild projicerad på väggen

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.

Barn ritar på stort staffli av obehandlat trä
Barn skapar med lera