Extra stöd och hjälp finns på alla kommunala skolor

Här finns många olika resurser som jobbar tillsammans för att du som elev ska lyckas i skolan. På alla de kommunala gymnasieskolorna finns alltid stöd att få på skolan för eleverna och vi jobbar systematiskt för att uppmärksamma elever som är i behov av särskilt stöd.

Vi finns här för dig

När du börjar här får du en mentor som du kan vända dig till och på skolan finns också ett elevhälsoteam. Teamet består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor som jobbar strukturerat med att uppmärksamma och ge stöd till elever som är i behov av det. Här finns även skolläkare och skolpsykolog men det är resurser som delas på alla kommunala gymnasieskolor. Alla jobbar vi för att du ska få det stöd du behöver.

Börjar du jobba som lärare på skolan finns en processledare som hjälper och stöttar undervisande lärare och mentorer.

Vårt mål är att alla ska nå kunskapskraven

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven kommer skolan att jobba enligt en rutin som gäller för alla kommunala gymnasieskolor i Västerås. Om du som elev eller vårdnadshavare vill anmäla behov av särskilt stöd ska du vända dig till kontaktläraren eller mentorn.

Rutin för att uppmärksamma elever i tid

Om skolan ser att en elev riskerar att inte nå upp till de lägsta kunskapskraven ska en anmälan göras till rektorn. Den anmälan gör processledaren, en särskilt utsedd person på skolan.

Skolan påbörjar därefter en utredning. I den ingår bland annat pedagogiska utredningar, underlag från elevhälsoteamet och intervjuer med berörd elev och dess vårdnadshavare. En sammanfattning görs och därefter fattar rektorn beslut om ett åtgärdsprogram ska sättas in. När åtgärdsprogrammet ska utfomas görs det i delaktighet med eleven och vårdnadshavare

I åtgärdsprogrammet ingår sedan en beskrivning av elevens behov, vilka åtgärder som ska göras, vilken som är ansvarig och hur det ska följas upp och utvärderas. Varje skola utser en person som ansvarar för elevens åtgärdsprogram.

Vad säger lagen

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098)

Läs mer om vad skollagen säger om elevers utveckling mot målen (kap. 3, #3-9)

Utvecklingssamtal - ett sätt att följa upp och utvärdera

Samverkan mellan skolan och hemmet är värdefullt. En gång per termin erbjuds både du som elev och din vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Det är viktigt att varje termin följa upp och utvärdera hur skolgången går. Det är också en del av det systematiska arbetet för att arbeta mot att alla elever ska lyckas.

Läs mer om den övergripande informationen om särskilda behov och extrastöd på Västerås stads webbplats