Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Apalbyskolans lärstudio

Apalbyskolan har satsat på en lärstudio som ett komplement till klassrumsundervisningen. Målet med satsningen är att stärka elevernas självförtroende, motivation och stärka relationen till vuxna på skolan. Satsningen tillsammans med anpassat material för eleverna bidrar till högre måluppfyllelse.

Just nu arbetar femton elever från årskurs 3−6 i lärstudion under delar av skoldagen. Några elever kommer varje dag och andra, tre till fyra gånger i veckan. Under skoldagen arrangeras tre pass på 90 minuter med fokus på arbete blandat med kortare pauser. Vissa elever börjar eller slutar dagen i lärstudion och andra kommer under dagen. Några elever äter även lunch i studion.

− Vi ser det som att vår främsta uppgift är att stärka självförtroendet och motivationen hos eleven. Det handlar om att ge dem stöd i det sociala samspelet för att klara raster och klassrumsarbete, vara ett andningshål där man kan ta det lugnt och göra roliga saker för att orka med dagen och få tid för att bygga relationer med vuxna. Lyckas vi med detta kommer de att utveckla sina förmågor och kunskaper och känna att skolan är något som är bra för dem, förklarar Agneta Hermansson och Gabriella Nordenstam, lärare i lärstudion på Apalbyskolan.

Fördelar med lärstudion

Skolledningen ser flera fördelar med lärstudion. Den fungerar som ett bra komplement till den övriga undervisningen på skolan. Elever som arbetar i lärstudion:

  • behåller samhörighet med sin ordinarie klass genom att de bara är i lärstudion delar av dag, när behovet är som störst
  • ökar sin måluppfyllelse genom att få jobba i mindre sammanhang och med anpassat material
  • skapar relationer med eleverna de möter i studion och umgås även med dem på fritiden
  • skapar relationer med pedagogerna som arbetar i lärstudion
  • har en bra närvaro och utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Framgången med arbetet i lärstudion bygger på inarbetade rutiner och ett bra samarbete mellan elever, klasslärare, rektorer och vårdnadshavare.

Den personliga utvecklingen för eleverna är det som betyder mest. Tack vare arbetet i lärstudion fungerar klassrumsundervisningen bra för elever som tidigare haft personlig assistent.

Bild på hand och hjärta

Extra hjälp och stöd

För många barn och ungdomar fungerar skolan bra. Men ibland kan det behövas extra hjälp och stöd. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och resurser. Det har vi.

Elevhälsa

På alla kommunala grundskolor finns ett eget elevhälsoteam som har tillgång till:

• Rektor och/eller biträdande rektor
• Skolläkare eller skolsköterska
• Skolkurator
• Skolpsykolog
• Specialpedagog och/eller speciallärare

Centrala elevhälsan

När det finns behov av ytterligare kompetens får skolan stöd från den centrala elevhälsan. Där finns logopeder och specialpedagoger med kunskap inom olika funktionsvariationer. 

Särskilda undervisningsgrupper

Vissa elever behöver ett mindre sammanhang och då kan rektor besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Där sker undervisningen i små elevgrupper och med individuellt anpassad undervisning.