Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Apalbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling


I Sverige har vi två lagar som syftar till att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

  • Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslag (2008:567)
  • Förbud mot kränkande behandling regleras i Skollag (2010:800) 6 kap.

Lagarna stärker barn och elevers skydd och omfattar riktlinjer om handlingsplikt för vuxna som befinner sig i den verksamhet som barn och elever deltar i. Barn och elever har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.


Varje verksamhet måste ha ett planerat arbete för att främja alla elevers lika möjligheter och rättigheter, för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektor har ansvar för att planen årligen arbetas om och att den beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under året.

All personal som arbetar inom verksamheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är känt av alla berörda.

Arbetet för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling bygger på mod och kommunikation. Så fort någon av oss, elever, vuxna på skolan eller föräldrar upptäcker något som inte är ok måste den personen slå larm.

Trygg skola

Inom Västerås stad Skolverksamheter arbetar vi systematiskt och långsiktigt med att skapa en Trygg Skola. Det sker bland annat genom ökat fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Ett bra klimat på skolan underlättar lärande och fokus på lärande skapar en bra stämning.

Med Trygg skola menar vi en studiemiljö där det råder kamratskap, hänsyn och studiero. Tillsammans kan vi – medarbetare inom skolan, föräldrar och elever – skapa en bra arbetsmiljö för alla som vistas i skolan. En skola där vi inte accepterar att någon i skolan behandlas illa, mobbas eller kränks. Arbetet med att skapa trygghet i skolan beskrivs bland annat i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kontakta oss om du vill ta del av vår handlingsplan.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se