Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Blåsboskolans pedagogiska idé

Vårt förhållningssätt mot varandra vilar på värdeorden Respekt, Engagemang, Samverkan och Helhetssyn.

Respekt

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi har förståelse för att vi har olika erfarenheter och styrkor. Vi hälsar på varandra, kommer i tid och är här och nu på möten. Vi låter alla komma till tals och lyssnar nyfiket på varandra och ställer frågor för att bättre förstå. Vi ser samarbete som en självklarhet och känner stolthet över vårt arbete. Fattade beslut respekteras.

Vi behandlar eleverna respektfullt och tar tillvara på deras erfarenheter och styrkor. Varje elev ska känna sig lyssnad på. Vi hälsar på alla elever även de vi inte har direkt kontakt med. Vi ger eleverna uppåt-puffar. Vi undviker inte-budskap.

Engagemang

Vi känner lust och glädje inför våra arbetsuppgifter. Vi tar tillvara varandras olika kompetenser för att på det sättet föra utvecklingen framåt. Vi ser den goda viljan hos varandra och ger varandra beröm. Vi är medvetna om att vi påverkar både varandra och eleverna genom att vara engagerade, lyfta det positiva i både stort och smått. Vi tar ansvar för helheten både vad gäller lokaler och verksamhet. Det är roligare att göra saker tillsammans. Engagemang smittar av sig.

Vi vill ha engagerade elever. Vi låter eleverna vara delaktiga i planeringar utifrån sina individuella förutsättningar. Vi utvecklar användandet av modern teknik för att på det sättet inspirera eleverna. Vi uppmuntrar alternativa arbetsmetoder.

Samverkan

Vi lär ständigt av varandra därför är kommunikationen viktig mellan oss alla som arbetar på skolan. Vi känner varandra och ställer upp för varandra. Våra olika yrkesinriktningar kompletterar varandra och stärker oss att komma fram till goda lösningar. Vi har inställningen att allt går att lösa. Det tar bara olika lång tid.

Vi betonar betydelsen av ett gott samarbete mellan eleverna. Det tränar dem även för arbetslivet. Elevernas olika förmågor ger dynamik och leder till ett bättre resultat.

Helhetssyn

Vi har en helhetssyn på vårt uppdrag och ser därför till elevernas hela skolgång som även innefattar förskoleklass och fritidsverksamhet. Vi drar alla åt samma håll och har elevens bästa i fokus. Vi lyfter blicken och ser vår verksamhet i ett större sammanhang. Det hjälper oss att prioritera rätt.

Samarbetet med fritids är en förutsättning för en bra helhet för eleverna. Fritidsverksamheten förstärker och bygger vidare på de kunskaper som eleverna får ta del av under skoltiden. Parallellärarna kompletterar varandra ämnesvis. Vi vill att eleverna ska möta kunniga och engagerade lärare i alla ämnen.

Vi ser till elevernas hela skolgång och i förlängningen deras vuxenliv. Vi vill ge eleverna verktygen att bli världsmedborgare som förstår och är medskapande i sin omvärld och aktivt påverkar den demokratiska processen.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.