Länk till Vklass

Pedagogisk idé

Bild på glödlampa

Grundskolans gemensamma pedagogiska idé

Inom Västerås stad Skolverksamheter har vi en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer vi den senaste forskningen. Det innebär att:

  • lärarna tydligt leder arbetet i klassrummet
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har möjlighet att påverka undervisningen

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.

Hos oss på Dingtuna skola innebär det:

Våra 4 K är centrala i undervisningen


Våra 4 K

Undervisningsmetoder - våra fyra K:n

Lärarna och pedagogerna har höga förväntningar och en stark tro på att alla elever kan nå målen. På Dingtuna skola ska alla lyckas. Vägen dit går via rätt stöttning, tydliga strukturer och modeller för olika lärsituationer, vilket skapar trygghet hos eleverna att våga prova. Vi använder oss av en palett av metoder och modeller för att skräddarsy undervisningen utifrån varje elevs lärstil och strategi.

Kommunikation

Kommunikation är centralt i undervisningen. Arbetet med iPad ger oss en ny dimension. Genom arbetet med iPad ges fler möjligheter att kommunicera och utveckla sitt lärande. Vi använder iPad genom hela lärprocessen. Undervisningen blir formativ på ett naturligt och roligt sätt.

Kreativitet

Genom det kreativa arbetssättet som arbetet med en iPad erbjuder utmanas eleverna att experimentera, skapa och prova olika vägar till sitt lärande. iPad gör det möjligt för varje elev att skapa på sitt sätt utifrån sin lärstrategi. Eleverna ges möjligheten att möta olika estetiska lärprocesser. Det kan ges uttryck i skapande av film, presentationer och musik.

Kollaboration

Vi ser att elevernas samarbetsförmåga ökar i och med arbetet med iPad i undervisningen. Eleverna planerar, genomför och redovisar tillsammans, oftast i par, sina arbeten med hjälp av olika appar och funktioner på iPaden. I arbetssättet STL (Skriva sig till lärande) är kollaboration en stor del eftersom eleverna ges möjlighet att formativt ge återkoppling til kompisarna tillsammans i sina lärpar.

Kritiskt tänkande

För att utveckla elevernas kritiska tänkande ser vi att en iPad är ett fantastiskt verktyg. Eleverna tränas i att söka information på internet kontinuerligt och därigenom få insikt i att det de möter inte alltid är trovärdigt. Arbetet med iPad gör det möjligt för eleverna att på ett naturligt sätt tränas i att vara källkritiska och utveckla sin ”netikett”.

Värdegrund

En ”KRAM – skola” där alla utvecklas och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

K = kamratskap
R = respekt
A = ansvar
M = mod

Dingtuna skolas värdegrund utgår från KRAM. Verksamheten genomsyras av kamratskap, respekt, ansvar och mod, vilket är grunden till allas lärande och goda livskunskaper. Vi skapar förutsättningar för eleverna att inhämta kunskaper och färdigheter, men också en positiv självkänsla och en tro på sin egen förmåga. Vår utbildningsidé är att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar utifrån elevens individuella behov, där vårt motto är "flest sätt vinner".

Kramhjärta