Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska idé

Kommunikation, kreativitet, kollaboration och kritiskt tänkande


Våra 4 K

Lärarna och pedagogerna har höga förväntningar och en stark tro på att alla elever ska nå målen.

På Dingtuna skola ska alla lyckas. Vägen dit går via rätt stöttning, tydliga strukturer och modeller för olika lärsituationer, vilket skapar trygghet hos eleverna att våga prova.

Vi använder oss av en palett av metoder och modeller för att skräddarsy undervisningen utifrån varje elevs lärstil och strategi.

Kommunikation
Kommunikation är centralt i undervisningen. Arbetet med iPad har utvecklat möjligheterna ytterligare och gett oss en ny dimension. Genom arbetet med iPad ges fler möjligheter att kommunicera och utveckla lärande.

Genom att arbeta med olika kooperativa strukturer i lärandet tränas elevernas kommunikativa förmåga där iPad som verktyg skapar obegränsade möjligheter. Eleverna ger varandra återkoppling både under arbetets gång och efter avslutat arbetsområde. Med lärplattformen Skolarbete har undervisningen effektiviserats och uppgifter kan enkelt och smidigt delas mellan läraren och eleverna. Vi använder Apple-TV i våra klassrum för att enkelt kunna presentera och redovisa elevuppgifter och presentationer.


Kreativitet
iPads inbjuder automatiskt eleverna till en kreativ och skapande lärmiljö där de utmanas att experimentera och prova olika vägar till sitt lärande. iPad gör det möjligt för varje elev att skapa på sitt sätt utifrån sin lärstrategi. Längs vägen möter eleverna olika valmöjligheter som gör det möjligt för dem att pröva sina strategier och på ett enkelt sätt också ompröva dem. Undervisningen blir formativ på ett naturligt och roligt sätt.


Kollaboration
Vi ser att eleverna naturligt tränar sin samarbetsförmåga genom arbetet med iPads. Eleverna arbetar alltid i lärpar, som byts ut med jämna mellanrum. Med detta arbetssätt lär sig eleverna att samarbeta med alla. Eleverna planerar, genomför och redovisar tillsammans sina arbeten med hjälp av olika appar och funktioner på iPaden. Efter avslutat arbetsområde reflekterar eleverna tillsammans genom att använda olika formativa verktyg via iPaden. Skolarbete och att samarbeta i dokument ger lärarna möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt ge eleverna, individualiserad framåtsyftande återkoppling under den pågående arbetsprocessen. I många ämnen använder eleverna iPadens film- och ljudfunktion för att synliggöra och förstå sina olika förmågor som tex rörelseförmåga i idrott eller när de lär sig spela olika instrument i musikundervisningen för att utveckla dem vidare.


Kritiskt tänkande
För att utveckla elevernas kritiska tänkande ser vi att iPaden är ett fantastiskt verktyg. Eleverna tränas i att söka information på internet kontinuerligt och därigenom få insikt i att det de möter inte alltid är trovärdigt. Arbetet med iPaden gör det möjligt för eleverna att på ett naturligt sätt tränas i att vara källkritiska och utveckla sin ”netikett”. Eleverna i de lägre åldrarna tränar även sitt kritiska tänkande genom appen Vektor, som är forskningsbaserad. Appen tränar elevens kritiska tänkande och arbetsminne. Alla våra elever, stora som små, tränar också sin kritiska förmåga under projektarbeten där Legorobotar står i centrum. Eleverna måste programmera roboten så att den klarar olika uppdrag. Under vägen måste eleverna analysera och göra om så att roboten utför sitt uppdrag på rätt sätt.
Ett annat sätt som eleverna tränar sitt kritiska tänkande är genom kamratrespons via delade dokument. Något som iPaden möjliggör på ett smidigt och effektivt sätt. Eleverna tränas i hur positiv återkoppling framförs för att leda kompisens arbete framåt. iPaden är i detta arbete fantastisk.

Värdegrund

En ”KRAM – skola” där alla utvecklas och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

K = kamratskap
R = respekt
A = ansvar
M = mod

Dingtuna skolas värdegrund utgår från KRAM. Verksamheten genomsyras av kamratskap, respekt, ansvar och mod, vilket är grunden till allas lärande och goda livskunskaper. Vi skapar förutsättningar för eleverna att inhämta kunskaper och färdigheter, men också en positiv självkänsla och en tro på sin egen förmåga. Vår utbildningsidé är att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar utifrån elevens individuella behov, där vårt motto är "flest sätt vinner".


Kramhjärta
Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.