Länk till mer information om IST Home


Pedagogisk idé

Emausskolans pedagogiska idé

Barnens lärande i centrum

Alla medarbetare strävar efter ett lösningsfokuserat tänkande som sätter barnens lärande i centrum. Vi menar att varje barn skall få göra sin egen resa genom skolåren.

Värdegrundsarbete

På Emausskolan arbetar vi för att alla elever skall lyckas. Med utgångspunkt i styrdokumentens värdegrundsarbete arbetar vi för att eleven ska stärka sin självkänsla, känna trygghet, ta ansvar och visa respekt. Vi jobbar utifrån slogan Emaus- en plats att växa på!

Skolans personal försöker stimuleras elevernas utveckling och lärande både i kunskapsutveckling och elevernas växande som individer.

Röd tråd årskurs F - 6

Det är viktigt för oss att elevens kunskaper får ett sammanhang. Vi arbetar ständigt med att förankra de teoretiska kunskaperna med de praktiska. Vi gör också kopplingen med samhället utanför i så stor omfattning som möjligt och försöker ha en riktig mottagare till det eleverna lär sig. För att detta arbete ska bli optimalt måste också varje lärares kompetens utnyttjas.

Förskoleklassen är en del av den obligatoriska grundskolan och man börjar som 6-åring. Året är en brygga mellan förskola och skola. I våra förskoleklasser har vi fokus på lek och förberedande läs- och matematikinlärning. Förskoleklassen arbetar också med gruppkänsla och värdegrund för att förbereda barnen på att börja i första klass.

Så arbetar vi

Vårt gemensamma arbete har som mål att eleverna ska nå de nationella målen i respektive ämne samt få utvecklas efter sina egna villkor under den resa de gör från förskoleklass till årskurs 6. För att möta eleverna på rätt nivå jobbar vi med elevernas individuella utvecklingsplaner som utgångspunkt i detta arbete.

Vi arbetar aktivt med hur vi förhåller oss till varandra och att alla elever känner sig trygga både i sig själva och tillsammans med andra elever och vuxna.

Vi förutsätter ett gott samarbete med föräldrarna. Vi informerar kontinuerligt om varje elevs kunskapsutveckling samt klassens planering via lärplattformen Haldor. Vi förväntar oss att eleven får stöd hemifrån gällande den viktiga lästräningen samt övningen/repetitionen i grundläggande matematik och engelska.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.