Länk till mer information om IST Home

Sverigefinska klassen

Om sverigefinska klassen

Är du intresserad av sverigefinska klassen?

Här kan du läsa om sverigefinska klassen, vilka som har rätt att gå där och hur du kan söka till den.

Emausskolan erbjuder tvåpråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3. Undervisningen sker på svenska och på finska. För att kunna ta del av och tillgodogöra sig undervisningen i den sverigefinska klassen ska eleven ha finska som dagligt umgängesspråk med minst en vårdnadshavare. I matematik, NO, och SO där undervisningsspråket är finska samt i ämnet finska behöver elever därmed redan när de börjar i klassen prata och förstå viss finska. Den tvåspråkiga undervisningen bedrivs i en åldersblandad grupp medan undervisningen i ämnen idrott, musik och slöjd bedrivs på svenska i åldershomogena klasser.

Alla elever i den sverigefinska klassens årskurs 1-3 erbjuds extra undervisning i finska motsvarande 225 minuter i veckan. Undervisningen utgår från kursplanen i ämnet Modersmål - Finska som nationellt minoritetsspråk.

Undervisningstid på finska

Utifrån den timplan som gäller för undervisningen på lågstadiet sker undervisningen på finska i matematik, naturorienterade ämnen(NO) och samhällsorienterande ämnen(SO). I årskurs 3 minskar undervisningen på finska i ämnet matematik till förmån för undervisning på svenska. Tabellen nedan visar hur många minuter undervisning som sker på finska varje vecka. Inom parantes av den totala undervisningstiden i ämnet:

Åk


Matematik


NO


SO


Finska


Total


1


230 (100 %)


80 (100 %)


100 (100 %)


225


635


2


240 (100 %)


80 (100 %)


120 (100 %)


225


665


3


60 (25 %)


85 (100 %)


120 (100 %)


225


490Vill du söka?

Om du vill ansöka om plats till sverigefinska klassen för ditt barn ansöker du om plats i grundskolans e-tjänst.

Grundskolans e-tjänst

 

Skolskjuts mellan hem och skola

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts mellan hem och skola.

Ansökan och mer information om skolskjuts på Västerås stads webbplats

Ruotsinsuomalaisesta luokasta

Oletko kiinnostunut ruotsinsuomalaisesta luokasta?

Seuraavassa tietoa ruotsinsuomalaisesta luokasta, edellytyksistä opetuksen seuraamiseen ja miten menettelet anoessasi luokkaan.

Emaus koulu tarjoaa kaksikielistä ala-asteen toimintaa esiopetusluokasta 3. luokkaan. Opetus tapahtuu ruotsiksi ja suomeksi. Ruotsinsuomalaisen luokan opetukseen osallistuminen ja hyödyntäminen vaatii että oppilaalla on suomi päivittäisenä seurustelukielenä vähintään yhden huoltajan kanssa. Matematiikan, Ympäristö- ja Yhteiskuntaopin, joissa opetuskieli on suomi, sekä suomen kielen aineena opiskelu edellyttää oppilaiden puhuvan ja ymmärtävän tietyn verran suomea jo luokkaan tullessaan. Kaksikielinen opetus suoritetaan oppilasryhmässä joka koostuu eri ikäisistä oppilaista. Urheilun, musiikin ja käsityön opetus suoritetaan ruotsiksi, ikäluokittain.

Ruotsinsuomalaisen luokan oppilaat, vuosiluokat 1-3, saavat myös ylimääräistä suomen kielen opetusta, 225 minuuttia viikossa.
Ylimääräinen opetus seuraa opetussuunnitelmaa: Äidinkieli – Suomi kansallisena vähemmistökielenä.

Opetusaika suomeksi
Alemman asteen opetuksen tuntisuunnitelman mukaan opetus tapahtuu suomen kielellä matematiikan, ympäristöopin (YM) ja yhteiskuntaopin (YH) aineissa. Matematiikan opetus suomeksi vähenee vuosiluokalla 3 ruotsin kielisen opetuksen hyväksi.

Seuraavasta taulukosta ilmenee kuinka monta minuuttia viikossa opetus tapahtuu suomeksi, suluissa procentuaalisesti aineen kokonaisopetusajasta:

Vuosi


Matematiikka


YM


YH


Suomi


Totaali


1


230 (100 %)


80 (100 %)


100 (100 %)


225


635


2


240 (100 %)


80 (100 %)


120 (100 %)


225


665


3


60 (25 %)


85 (100 %)


120 (100 %)


225


490Haluatko hakea?

Ruotsinsuomalaiseen luokkaan haetaan alla olevassa sähköisessä palvelussa:

Grundskolans e-tjänst

 

Koulukuljetus kodin ja koulun välillä
Lapsellasi saattaa olla oikeus koulukuljetukseen kodin ja koulun välillä. Hakemus ja lisätietoja löytyvät osoitteesta Skolskjuts och busskort - Västerås (vasteras.se)