Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Fredriksbergsskolan!

Fredriksbergsskolan består av cirka 300 elever, cirka 50 medarbetare och två skolor. Årskurs 3 till årskurs 6 och fritidshem ligger på Rosenfinksgatan 14.
Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 samt fritidshem för de barnen ligger på Gökstigen 1. Båda skolorna ligger i stadsdelen Råby intill skogsbevuxna grönområden.

 

Fredriksbergsskolan är en två parallallig skola med 2 klasser i varje årskurs. Klasslärarna i respektive årskurs har ett nära samarbete där möjligheter att dela ämnen efter kunskap och intresse mellan sig finns. Fredriksbergsskolan är en skola där alla är delaktiga, tar ansvar och visar engagemang. Alla ses som kunskapsbärare och känner lust att lära. Vårt mål är att alla våra elever ska få möjlighet att nå sina drömmar genom att nå sin bästa potential och godkända betyg. Vi värdesätter öppet klimat, lära av varandra, god kvalité på undervisningen samt en nära relation till elver likväl som deras familjer.

Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete heter ”KRAM ” där alla utvecklas och uppnår sin fulla potential.

K = kamratskap
R = respekt
A = ansvar
M = mod

Fredriksbergsskolans värdegrund utgår från KRAM. Verksamheten genomsyras av kamratskap, respekt, ansvar och mod, vilket är grunden till allas lärande och goda livskunskaper. Vi skapar förutsättningar för eleverna att inhämta kunskaper och färdigheter, men också en positiv självkänsla och en tro på sin egen förmåga. 

Elevhälsa- EHT

På skolan har vi en stor bredd av kompetenser så som skolsköterska, kurator, specialpedagog/lärare och områdespsykolog. För oss är hela människan viktig då det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan.  

Trygghetsteam

Vårt trygghetsteam består av vuxna med särskilt fokus på trygghetsfrågor, kurator, klassmentorer samt fritidspedagog. Trygga relationer mellan elever och vuxna på skolan gör att varje elev kan bli sedd utifrån sin egen person. Som elev kan det ibland kännas skönt att kunna prata med någon vuxen som inte är till exempel klasslärare, skolsköterska eller kurator, utan bara en vuxen man känner förtroende för. Det är viktigt för eleverna att känna sig lyssnade på och att våga vända sig till oss vuxna på skolan.

 

Trygghetsteamet arbetar med enskilda elevärenden, i grupper och även i klasser där eleverna behöver stärkas och lyftas kring frågor om trygghet och trivsel på skolan. Trygghetsteamets motto är:

 • På Fredriksbergsskolan är varje elev viktig!
 • Varje elev har rätt till en trygg skoldag där både vuxna och elever på skolan aktivt arbetar mot kränkningar, trakasserier, hot och våld.
 • Att som elev komma till skolan och känna sig viktig och värdefull skapar en arbetsmiljö och anda på skolan som bidrar till trygghet.
 • Våga berätta! Du är inte ensam!

Klassmentorer

Vi värdesätter trygghet och studiero högt. Därför har vi inför läsåret 19/20 satsat på att rekrytera klassmentorer. Det finns en klassmentor kopplad till varje årskurs.

En klassmentors huvudsakliga arbetsuppgift är att:

 • ansvara för skolans uppdrag mot normer och värden 
 • följa med som trygghet för gruppen under skoladagen
 • vara aktiva under lektionerna och skapa trygghet och studiero
 • ha god kontakt med vårdnadshavare och ha god relation till eleverna
 • rastvärdskap.

Fokusområden

Tillsammans med lärarna identifierar vi vilka områden som vi behöver ha i fokus för att eleverna bättre ska lyckas med att uppnå kunskapskrav samt skapa en trygg och välkomnande skola. Dessa är:

 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Trygghet och studiero
 • Inkluderande lärmiljöer

Vi har många elever med annan språkbakgrund än svenska. Därför har vi skapat en organisation som vi känner oss trygga i kan möta varje elevs behov. Vi har stor andel behöriga lärare, vi har speciallärare, specialpedagog, studiehandledare, SVA-lärare, förstelärare samt klassmentorer.

Vi ser och har upplevt att språket är nyckeln till många utmaningar. Främst att klara kunskapskraven i alla ämnen men också genom den dagliga sociala kontakten elev till elev. Under läsåret 19/20 kommer vi kompetensutveckla all personalen mot språkutvecklande arbetssätt genom utbildningstillfällen under konferenstid ledda av vår förstelärare. Även specialpedagog/lärare kommer hålla i en utbildningsserie under läsåret i inkluderande lärmiljö.