Länk till Vklass

Grundsärskola

Fakta

Grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Eleverna i grundsärskolan kan läsa ämnen eller ämnesområden. Grundsärskolan är till för de barn som har en lindrig utvecklingsstörning och som valt en annan skolform än grundskolan.

På Håkantorpsskolans grundsärskola har vi årskurserna 1-6. Vi har en egen läroplan, egna kursplaner och timplaner för ämnen och ämnesområden.

Fritidshem

Grundsärskolan har ett eget fritidshem som heter Lönnen, där de elever som har behov av skolbarnsomsorg får vara, före och efter skoladagens slut.

Personalen som arbetar i fritidshemmet arbetar också i skolan. På så sätt kan skola och fritidshem bli en sammanhållen helhet, där eleverna är välbekanta med varandra och personalen.

Skolskjuts

När barnen kommer till skolan eller fritids finns det personal som står utanför och tar emot dem när bussen eller taxin kommer. Vi står även ute och väntar tillsammans med barnen när de ska åka hem.

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts.

Information om skolskjuts på vasteras.se

Integrering - inkludering

Grundsärskolans klasser är lokalintegrerade i Håkantorpsskolans lokaler och detta innebär att det finns stora möjligheter för samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan.

Särskolan har egna klassrum i en del av byggnaden. Eleverna har idrott, slöjd och musik i de lokaler som är anpassade för just den undervisningen. Särskolans elever deltar i de gemensamma skolaktiviteter som passar för dem. Det kan vara friluftsdagar, temaarbeten, idrotts- eller miljöaktiviteter.

Pedagogisk idé

Utifrån varje elevs förutsättningar skapar vi bästa möjliga utveckling genom ett individuellt anpassat arbetssätt.

Vi arbetar med heldagsverksamhet där alla elever finns i skolan 8.00- 14.00. För de yngre åldrarna varvas undervisning med skapande lek.

Vårt arbetssätt kännetecknas av tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi arbetar konkret och åskådligt och använder oss av bildstöd. Undervisningstakten är anpassad till eleverna och deras behov av övning i varje inlärningsmoment.

Vi lägger stor vikt vid att tydliggöra våra elevers kunskapsutveckling. Som arbetsredskap för detta använder vi oss av ett tydligt avläsningsschema i form av kunskapsmoln.

Elevernas sociala utveckling ingår som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar band annat med dramaövningar, samtal och vid behov individuellt anpassat stöd.

  • I särskolan finns mera tid för praktiska ämnen.
  • Varje elev har en egen arbetsplats avskild efter behov.
  • Våra klasser är små och personalen är specialutbildad.
  • Vi är måna om att ha ett bra samarbete med barnens föräldrar.