Länk till Vklass

Grundsärskola

Fakta om grundsärskolan

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9.

I grundsärskolan får ditt barn en utbildning och en undervisning som är anpassad till hans eller hennes behov och förutsättningar. Utbildningen i grundsärskolan ger ditt barn viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att ditt barn ska kunna delta aktivt i samhället.

Ämnen och ämnesområden

I grundsärskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. (“Grundsärskolan är till för ditt barn”, Skolverket 2020)

Om du vill läsa mer om grundsärskolan finns denna skrift på Skolverkets hemsidan. Grundsärskolan är till för ditt barn

På Håkantorpsskolans grundsärskola har vi årskurserna 1-6. Vi har en egen läroplan, egna kursplaner och timplaner för ämnen och ämnesområden.

Vår pedagogiska idé

Utifrån varje elevs förutsättningar skapar vi bästa möjliga utveckling genom ett individuellt anpassat arbetssätt.

Vi arbetar med heldagsverksamhet där alla elever finns i skolan 8.00- 14.00. För de yngre åldrarna varvas undervisning med skapande lek.

Tydlig struktur

Vårt arbetssätt kännetecknas av tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi arbetar konkret och åskådligt och använder oss av bildstöd samt tecken. Undervisningstakten är anpassad till eleverna och deras behov av övning i varje inlärningsmoment.

Elevernas kunskapsutveckling

Vi lägger stor vikt vid att tydliggöra våra elevers kunskapsutveckling. Som arbetsredskap för detta använder vi oss av ett tydligt avläsningsschema i form av kunskapsmoln.

Elevernas sociala utveckling ingår som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar band annat med dramaövningar, samtal och vid behov individuellt anpassat stöd.

  • I grundsärskolan finns mera tid för praktiska ämnen.
  • Varje elev har en egen arbetsplats avskild efter behov.
  • Våra klasser är små och personalen är specialutbildad.
  • Vi är måna om att ha ett bra samarbete med barnens vårdnadshavare.

Fritidshem

Grundsärskolan har ett eget fritidshem som heter Lönnen, där de elever som har behov av skolbarnsomsorg får vara, före och efter skoladagens slut.

Personalen som arbetar i fritidshemmet arbetar också i skolan. På så sätt kan skola och fritidshem bli en sammanhållen helhet, där eleverna är välbekanta med varandra och personalen.

Skolskjuts

När barnen kommer till skolan eller fritids finns det personal som står utanför och tar emot dem när bussen eller taxin kommer. Vi står även ute och väntar tillsammans med barnen när de ska åka hem.

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Vem som har rätt till skolskjuts regleras i skollagen och i Västerås stads riktlinjer för skolskjuts.

Integrering - inkludering

Grundsärskolans klasser är lokalintegrerade i Håkantorpsskolans lokaler och detta innebär att det finns stora möjligheter för samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan.

Grundsärskolan har egna klassrum i en del av byggnaden. Eleverna har idrott/motorik, slöjd och musik samt estetisk verksamhet i de lokaler som är anpassade för just den undervisningen. Grundsärskolans elever deltar i de gemensamma skolaktiviteter som passar för dem. Det kan vara friluftsdagar, temaarbeten, idrotts- eller miljöaktiviteter.

Lärmiljö

På grundsärskolan är lärmiljöerna anpassade efter våra elevers behov. Vi har egna lokaler med egen ingång och en egen hall som är avskild från resten av skolan. Det skapar möjlighet till att i lugn och ro hänga av sig innan och efter lektioner. Klassrummen är möblerade så att det passar vår pedagogiska idé. Alla klassrum har samlingsbord där man har gemensamma samlingar. Eleverna har även egna kontor där de arbetar med självständiga uppgifter.

Bildstöd

För att ge eleverna chans att tillgodogöra sig undervisningen arbetar vi med bildstöd, tecken, scheman samt andra pedagogiska hjälpmedel. Vi arbetar visuellt, auditivt och kinestetiskt för att ge dem möjlighet till att lära på olika sätt, då inga elever eller inlärningssätt är lika.

Trygghet och trivsel

I vår sociala lärmiljö är det viktigt med goda relationer och att alla elever känner sig trygga på skolan. Det finns lärare och elevassistenter/resurspedagoger som arbetar i alla klasser och vi har även samma personal som arbetar på fritidshemmet på eftermiddagen.

Se filmen nedan vad en dag på Håkantorps grundsärskola kan innehålla.