Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Hällbyskolans pedagogiska idé

Vi tror på varje individs egen förmåga och handlingskraft, men också på att individens del i ett socialt sammanhang är nödvändigt för att utveckling ska ske!

På Hällbyskolan ger vi varje elev olika möjligheter att förverkliga sina mål. Vi ser att trygghet och självkänsla byggs av att vi lockar fram vad varje elev behöver, i form av stöd och uppmuntran, utifrån starkt kunskapsfokus.

Inom samtliga ämnen arbetar vi språkutvecklande, vilket är och fortsätter att vara, ett av våra prioriterade områden.

Västerås stads värdegrund är också vår; Alltid bästa möjliga möte! Vi visar respekt för varje individ, och gör vårt yttersta för att locka fram varje elevs förmågor i undervisningen.

Pedagogerna på Hällbyskolan lär av varandra och andra, bland annat genom ett kollegialt lärande och ett reflekterande arbetssätt. Samverkan, öppenhet och kreativitet präglar vår verksamhet.

Att både hjärta och hjärna är med i lärprocessen är viktigt för att skapa lust och vilja till lärande. Vi ger eleven förutsättningar att nå målen genom att uppmuntra till aktivitet, ansvarstagande och problemlösning.

Vi vill att eleverna skall ha en tydlig start och ett tydligt avslut på lektionerna. Alla elever skall också veta vad som förväntas av dom och känna till syfte och mål med lektionerna.

Det skall vara en tydlig struktur och det skall finnas en röd tråd som genomsyrar undervisningen. Vi använder också bildstöd på alla lektioner som ett led i att tydliggöra dagen för eleverna.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.