Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Hamreskolans pedagogiska idé

Vår kunskapssyn grundar sig på att vi lär för livet. Vi arbetar för att alla elever ska ha en god kunskapsgrund genom arbetssätt och verksamhet som stimulerar till lust, nyfikenhet och lärande.

Alla elever kan och vill utvecklas

Vi ser kunskap som en process där vi har positiva förväntningar; alla elever kan och vill utvecklas. Vi arbetar för att alla elever ska känna en tilltro till sin förmåga och att alla förmågor kan utvecklas. Vi ser vikten av att arbeta med sociala färdigheter och att ta ansvar, att se och lyssna till andra, föra fram en åsikt samt att skapa goda relationer och kunna samarabeta. Vi lär bättre när vi känner oss trygga och mår bra.

Vi lär oss på olika sätt

Vi lär på olika sätt och med alla sinnen. Vi lär med olika arbetssätt och verktyg för lärande. Vi arbetar för att eleverna ska uppleva lärandet meningsfullt och vara medvetna om sitt eget lärande; att lära sig om hur man lär sig. Eleverna får lära genom att pröva olika uttrycksformer, utforska, kreativt skapa samt arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Lärmiljö, trygghet och trivsel

Vi arbetar för att utveckla våra lärmiljöer så att de både inger trygghet, trivsel och arbetsro samt stimulerar till lust och nyfikenhet för fortsatt lärande. Alla elever ska känna: här trivs jag och här får jag känna en glädje i lärandet. Här gör jag framsteg, här får jag utmaningar och övervinner svårigheter. Här lär jag för livet!

Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och trivsel. Vi arbetar förebyggande och hälsobefrämjande. Vi gör årligen en kartläggning och uppföljning över åtgärder för elevernas trygghet och trivsel. Vi arbetar efter en hela-skolan-ansats som utgår från vår gemensamma värdegrund:

  • Vi ser, uppmärksammar och respekterar varandra.
  • Vi är delaktiga och tar ansvar.
  • Vi ingår i en gemenskap där alla är lika mycket värda.

Vi arbetar för att ha ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Samarbete gynnar barnens trivsel, trygghet och lärande.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.