Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Hökåsenskolans pedagogiska idé

Vår vision på Hökåsenskolan är att varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Våra ledord

Ledord som kunskap, trygghet och hälsa visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Hökåsenskolan till en plats att lära och växa på för alla.

På Hökåsenskolan arbetar vi åldershomogent. Alla årskurserna har ett tre-lärarskap på Hökåsenskolan, vilket innebär att det är tre lärare som delar på undervisning och mentorskap kring en årskurs. Detta för att pedagogernas kompetenser ska utnyttjas på bästa sätt och att eleverna ska få största möjlighet att nå sin högsta nivå och att minst nå kunskapskraven i alla ämnen.

Vi följer regelbundet upp och analyserar elevernas resultat för att se att vårt arbete ger resultat.

Rastverksamhet

Hökåsenskolan har en väl fungerande rastverksamhet som fritidspedagogerna ansvarar för, som en del av skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi har även gemensamma aktiviteter över klassgränserna för att skapa trygghet för alla barn på skolan. Våra kamratstödjare har aktiviteter för alla barn som vill på vissa raster. Trygga barn får bättre förutsättningar att nå alla kunskapsmål.

Digitala verktyg

Alla elever från förskoleklass till årskurs 6 har tillgång till I-pads i sin undervisning för att ge eleverna och pedagogerna större möjligheter att använda digitala verktyg som stöd för inlärning. Från årskurs 3 upp till årskurs 6 har varje elev en enskild I-pad.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.