Länk till Vklass

Pedagogisk idé

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer vi den senaste forskningen. Det innebär att:

  • lärarna tydligt leder arbetet i klassrummet
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har möjlighet att påverka undervisningen

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.

Hökåsenskolans pedagogiska idé

På Hökåsenskolan arbetar vi åldershomogent. I de yngre åren, F-3, arbetar även fritidshemspersonalen i klasserna. På så sätt kan vi få så många vuxna kring eleverna som möjligt och därmed dela klasserna i mindre undervisningsgrupper. Det gör att vi kan få så många elever som möjligt att nå kunskapskraven i årskurs 3.

På mellanstadiet arbetar vi ämnesbaserat, vilket innebär att klasslärarna ansvarar för vissa ämnen i den årskursen. Detta för att pedagogernas kompetenser ska utnyttjas på bästa sätt och att eleverna ska få största möjlighet att nå sin högsta nivå och att minst nå kunskapskraven i alla ämnen.

Vi följer regelbundet upp och analyserar elevernas resultat för att se att vårt arbete ger resultat.

Vi har gemensamma aktiviteter över klassgränserna för att skapa trygghet för alla barn på skolan. Våra kamratstödjare har aktiviteter för alla barn som vill på vissa raster. Trygga barn får bättre förutsättningar att nå alla kunskapsmål.