Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Ormkärrskolan

Ormkärrskolan har i dagsläget cirka 380 elever från förskoleklass till årskurs 6, både grundskola och anpassad grundskola med inriktning mot ämnen och ämnesområden.

Totalt sett är vi 70 medarbetare. Kompetensen är hög och medarbetarstyrkan är stabil och många har jobbat på skolan flertal år.

Ett gott arbetsklimat med glädje, trygghet och studiero ligger som grund för våra elevers fina studieresultat och höga måluppfyllelsetal.

Bild på enté

En skola för alla

I begreppet ”en skola för alla” är utgångspunkten att alla får delta i verksamheten med sina egna förutsättningar. Eleverna i den anpassade grundskolan möter elever i grundskolan inomhus och utomhus varje dag. För oss är detta arbetssätt en naturlig del av vardagen och alla elever har sin plats i skolan. Musiksal, idrottshall, bibliotek, matsal och lekhall är lokaler som alla verksamheter nyttjar och trivs i!

Värdegrund

Vi har ett öppet klimat som till stor del beror på många års gediget arbete med värdegrunden. Alla barn och vuxna arbetar aktivt med att se, bekräfta och lyfta varandra i vardagen. Skolan vilar på fem värdegrundsord; samarbete, självkänsla, empati, ansvar och kamratskap. Varje läsår/termin fokuserar vi extra på ett av orden, för tillfället är det ordet samarbete.

Friluftsliv

Skolan har en stor skolgård, liten kulle och närhet till motionsspår och skog. Vintertid spolas isbanan och nyttjas flitigt hela skoldagen. Under skol-och samverkanstiden med fritids nyttjas dessa resurser genom strukturerade utflykter med vår fritidpedagog och idrottslärare till skogen. Eleverna lär sig om allemansrätten och blir trygga med att vistas i naturen.

"Det är vår ära att skapa lust att lära"

Med denna slogan i sinnet möter vi våra elever i vardagen. För att väcka nyfikenhet tar vi vara på elevernas intressen och stannar upp där de vill fördjupa sig. Vi blandar innehåll i undervisningen och jobbar praktiskt och teoretiskt; vi jobbar med kroppen och knoppen. Många klasser uppskattar aktiviteter som GOTD och blir då ett återkommande inslag i flertal klassrum.

Alla pedagoger har under senaste läsåret 20/21 fördjupat sina kunskaper i kooperativa arbetssätt vilket skapar ett gott klimat i klassrummet där alla är viktiga och hjälper varandra till nya kunskaper!