Länk till mer information om IST Home

Det här får du om du önskar plats hos oss

Önska skola till förskoleklass-året!

Alltid inom Västerås stad Skolverksamheter

 

Vi erbjuder mer än kunskap:

 • Välutbyggd elevhälsa
 • Digital skola
 • Fritidshem
 • Bra måltider i skolan
 • Röd tråd från förskoleklass till vuxenutbildning


Vår pedagogiska idé

Vi är övertygade om att alla elever vill och kan lära sig. Eleverna har olika:

 • förutsättningar, drömmar och mål
 • förväntningar på att bli sedda, stöttade och utmanade.

 

Vi tar hänsyn till elevernas behov, ger stöd och stimulans. Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

 

Undervisning med säkrad kvalitet

Vi utvecklar oss ständigt!

 

Vi arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utvecklingen sker bland annat i nätverk för olika skolor (matematik, svenska, specialpedagogik och flertalet praktiskt estetiska ämnen).

 

Vi uppfyller skolans mål

Skolans uppdrag beskrivs i skollagen. Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

 

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

 

Medarbetarnas kompetens är viktig

Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling till lärare och rektorer utifrån aktuell skolforskning- för alla elever ska få möjlighet att lyckas. Det handlar bland annat om att:

 • utveckla undervisningen i klassrummet tillsammans med lärare och rektorer
 • samverka med universitet och högskolor.


Goda lärmiljöer

Vi fokuserar på att skapa lärmiljöer utifrån olika elevers behov. Det handlar om pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljöer.


Vi kan ge extra stöd och hjälp

På våra skolor finns elevhälsoteam där rektor, psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolans egen specialpedagog ingår. Dessutom har våra skolor tillgång till specialpedagoger inom; syn, hörsel, rörelsenedsättning, autismspektrum, läs- och skrivsvårigheter, lärmiljöer samt logopeder.

 

Modersmål

Att läsa modersmål underlättar flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande. Läs mer på vasteras.se under Barn och utbildning. Vi erbjuder modersmål till:

 • elever som pratar ett annat språk hemma
 • elever som tillhör en nationell minoritet (gäller språken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch)
 • elever som är adopterade och har grundläggande kunskaper i ett annat språk.

 

Förskoleklassen

Förskoleklassen är bron mellan förskola och årskurs 1.

 • Trygga och empatiska grupper
 • Pedagogisk, kreativ och lustfylld inlärning
 • Introduktion till skolans miljöer som matsal, gymnastiksal och skolgård
 • Förberedande läs- och skrivinlärning, matematik och naturvetenskap

 

Fungerande grupper

Vi strävar alltid efter att skapa så bra grupper som möjligt i förskoleklasserna.

Trygg övergång mellan förskola och skola, tack vare gott samarbete med förskolor i närområdet.

Vi tar hänsyn till barns olika behov, planerar in extra stöd när det behövs.

 

En dag i förskoleklassen

Det här är vad undervisningen i förskoleklassen handlar om:

 • kombinera lek och lärande
 • tre timmars undervisningstid per dag
 • förbereda eleverna för kommande skola
 • uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
 • läsa/räkna/skriva-garanti för att kunna sätta in tidiga insatser när det behövs.

 

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder en meningsfull fritid och utvecklar elevernas förmågor för ett livslångt lärande. På fritidshemmet är det fokus på:

 • lek och skapande
 • rörelse och utevistelse
 • social kompetens och självständighet

 

Skolmat

 • Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i skolan"
 • Cirka 50% av råvarorna som används är ekologiska
 • Vi arbetar aktivt för att minska miljö- och klimatpåverkan bland annat genom att minska matsvinnet

 

Pedagogiska skolgårdar

Skolgården spelar en betydande roll i elevernas lärande och utveckling. Många skolor använder skolgården som ett extra rum för lärande och för rekreation mellan lektionerna. Målet är att skolgården ska:

 • ge alla möjligheter till rörelse och motorikträning utifrån sina behov
 • vara en naturlig plats för att se och lära sig om liv i lärmiljön
 • vara tillgänglig för alla.

 

Vi svarar gärna på frågor

Har du frågor om vår verksamhet eller vill du veta mer om våra arbetssätt? Välkommen att höra av dig!

Klicka på "Kontakt" i menyraden här ovanför. Där hittar du alla våra kontaktuppgifter.