Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Vår målbild

Vårt mål är att utveckla pedagogiken så att den flera gånger i veckan innehåller rörelse och gemenskap i klassrummet. Genom detta skapar vi ett klimat och en miljö där alla, såväl elever som vuxna, känner trygghet, trivsel, visar respekt, tar ansvar och får ett ökat självförtroende genom sitt arbete.

Strategi för det långsiktiga arbetet

 • Alla vuxna på skolan ska vara goda förebilder.
 • Alla har ett gemensamt ansvar för vår psykiska och fysiska arbetsmiljö, i relationer mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev, vuxen-vuxen.
 • Vuxna på skolan ska vara lättillgängliga och arbeta för att finnas till hands för våra elever.
 • Fortsätta med vårt ständiga värdegrundsarbete (se exempel nedan).
 • Skolan har även ett elevhälsoteam där rektor, speciallärare och skolsköterska ingår.

Förebyggande och främjande arbete

 • Revidering av skolans ordningsregler i samarbete med eleverna.
 • Trygghetsenkät för elever.
 • Ett förtroendefullt förhållningssätt med hänsyn och respekt mellan såväl vuxna/elever, elever/elever och vuxna/vuxna.
 • Alla elever är alla vuxnas ansvar.
 • All personal arbetar aktivt förebyggande med etiska samtal för att stärka tryggheten, respekten och gemenskapen för den enskilda eleven.
 • Gemensamma aktiviteter för hela skolan som stärker gemenskapen, såsom idrottsdagar, friluftsdagar, fadderdagar, städdag, pysseldagar, skolgårdsstafett.
 • Rastvärdar har på sig gula västar. Det finns alltid minst två personal ute på rasterna. Rastvärdar har koll på skolans baksida.
 • Klassråd/samlingar/elevråd med stående punkt ”Nuläget på skolan”.
 • Genomförande av elevhälsokonferenser samt barnpilotsnätverk.
 • Hjälpmedel och anpassningar till elever i behov av särskilt stöd.
 • Samverkan mellan all personal.
 • Trivselaktiviteter för personal.
 • Samarbetsövningar, rörelsepauser, brain breaks.
 • Vi har fadderverksamhet, klassråd, elevråd och matråd.
 • Skolgården är en plats som lockar till lek, rörelse och socialt samspel.
 • Lekförråd är öppna under raster för att eleverna ska kunna utnyttja dessa.

Är du intresserad att ta del av skolans styrdokument, ta kontakt med skolan.

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se