Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vår pedagogisk idé

Vår vision är att ge våra elever bästa möjliga bemötande, verksamhet och utbildning. Vi ska ge dem stöd och förutsättningar för att de ska nå kunskapskraven och känna delaktighet.

För oss på Tortunaskolan står Tortuna för Trygghet, Omtanke, Respekt, Trivsel, Utbildning, Nolltolerans och Arbetsro.

Vår undervisning

Vårt mål är att stimulera till en lustfylld, utmanade och meningsfull inlärning. Vi bedriver en variationsrik undervisning där eleverna exempelvis får arbeta med:

 • kooperativt lärande
 • IKT (informations- och kommunikationsteknik)
 • digitala verktyg
 • skapande verksamhet
 • muntliga framträdanden
 • rörelsepauser
 • fadderverksamhet

Elevinflytande

 • Varje vecka informerar, planerar och utvärderar pedagoger och elever tillsammans.
 • Eleverna får utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former genom klassråd, elevråd samt matråd.
 • Eleverna är delaktiga i framtagandet av ordningsregler och vår handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.
Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

 • Mål
 • Tydligt ledarskap
 • Goda relationer
 • Stöd och utmaningar
 • Dialog och samspel
 • Lärande bedömning
 • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.