Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vallbyskolan - här lyckas vi tillsammans!

Vår vision och våra ledord kunskapsutveckling, trygghet, studiero och närvaro styr arbetet på Vallbyskolan.

Kunskapsutveckling

Vallbyskolan arbetar för att öka kunskperna hos skolans alla elever. För att vi ska kunna öka resultaten arbetar vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning genom att prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet. Vi vill att undervisningen ska vara varierad och eleverna ska tycka att det är roligt att lära sig nya saker. Vi anpassar undervisningen utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Vi har höga förväntningar på våra elever!

Vallbyskolan har tvålärarskap i alla klasser. Det innebär att det alltid finns två lärare i varje klassrum. Det ger eleverna möjligheter att få mer hjälp och stöd med sådant som är svårt eller som de behöver extra utmaningar i. I idrott, slöjd och musik undervisas eleverna i halvklass - dessa mindre grupper ger eleverna och läraren möjligheter att skapa en lugn och trygg lärandemijlö där eleven får det stöd den behöver.

Trygghet

Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga på Vallbyskolan. När man känner sig trygg kan man fokusera på att lära sig saker. På skolan arbetar vi systematiskt för att följa upp och utveckla trygghetsarbetet. Vi värnar om att skapa goda relationer i klassen, mellan eleverna men också mellan läraren och eleverna. Tvålärarskapet ger oss möjlighet att skapa fina och förtroendefulla relationer med eleverna i klasserna. Vi har en uppskattad rastverksamhet och från läsåret 21/22 har vi infört värdegrundstimmar på schemat. Där samtalar vi om grundläggande värden, som exempelvis hur man är en bra kompis.

Studiero

På Vallbyskolan arbetar vi aktivt för att öka elevernas upplevelse av studiero. För oss handlar det om att öka fokus på lärandet och kunskapsutvecklingen och minska upplevelsen av störande moment i undervisningen. Vi arbetar systematiskt för att följa upp studieron på skolan. För att eleverna ska uppleva att det är studiero är arbetar vi med att skapa och utveckla goda relationer, har en varierad och tydlig undervisning som är anpassad efter elevernas behov. Dessutom ska eleverna känna delaktighet i undervisningen.

Närvaro

Hög skolnärvaro är viktigt för att eleverna ska lyckas i skolan. Trygghet, studiero och delaktighet är viktiga komponenter som behövs för att främja hög närvaro i skolan. Vallbyskolan har tydliga rutiner för att följa elevernas närvaro. Vi arbetar med tidiga insatser.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.