Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Viksängsskolans pedagogiska idé

Viksängsskolan genomsyras av rörelseglädje och idrott eftersom alla elever, i grundskolan, har idrott på schemat fyra gånger i veckan. Vi tror att fysisk aktivitet gynnar elevens motivation och möjlighet till att lyckas i övriga ämnen. Det vittnar även vår höga måluppfyllelse om.

Bästa förutsättningarna för lärande

På Viksängsskolan går elever från årskurs 7 till årskurs 9. Vi har ett väl fungerande Elevhälsoteam som stöttar och hjälper eleversom är i behov av stöd. En förutsättning för att lyckas i skolan är att vi har en god stämning, arbetsro, kamratskap och att vi visar ömsesidig respekt för varandra. Vi har nolltollerans mot kränkande behandling och brottsrelaterande beteende.

Vi har nära till friluftsområden för fysiska aktiviteter och nyttjar även de flesta idrottsanläggningarna runt om i Västerås under idrottstid. Inom skolans område har vi en streetbasketplan, konstgräsplan och en stor gräsyta för spontan lek och idrottsutövande.

Fina traditioner

Vi har flertalet fina traditioner som bidrar till arbetsglädje och gemenskap.Vi startar alltid upp med en hajk för eleverna i årskurs 7. I årskurs 8 åker eleverna iväg på en vandringshajk. Det är väldigt positivt och eleverna får en chans att knyta band och att lära känna varandra. Vi har flertalet idrottsdagar, tittar på allsvensk fotboll och ishockey.

Eleverna i årskurs 9 åker en dag till Stockholm för att besöka Riksdagen, vi avslutar högstadietiden med ytterligare en hajk och en mycket uppskattad avslutningsfest. Alla dessa traditioner bidrar till en fin stämning och förutsättningarna till att lyckas i skolarbetet höjs.

Lärande

Alla elever på Viksängsskolan får låna en personlig dator, vilket är en förutsättning för det alltmer digitala lärandet. Vår kommunikativa plattform heter Haldor och IST Home. Där kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare med varandra. Vi har en väldigt engagerad lärarkår och studie- och yrkesvägledare som arbetar utifrån "eleven i fokus" och för att eleverna ska nå full behörighet inför gymnasieskolan.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.