Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Carlforsskas elevhälsoarbete

Alla elever har vid behov möjlighet att träffa någon i skolans elevhälsoteam. Elever kan boka tid eller göra spontanbesök. Det går även bra att boka tid med någon i elevhälsan tillsammans med sina föräldrar.

Carlforsska har många elever och många olika program. Vi har organiserat det så att skolan har flera olika team som jobbar mot olika program. De sitter utplacerade så att det alltid finns en närhet till eleverna på de olika programmen.

  • Specialpedagogerna ger verksamhetsstöd till lärare och skolledning, utreder elever med studiesvårigheter samt medverkar vid utarbetande av åtgärdsprogram.
  • Skolkurator ger råd och vägledning när det gäller personliga angelägenheter, sociala frågor och studieekonomi.
  • Skolsköterska har som uppgift att arbeta hälsoförebyggande, upptäcka ohälsa och utföra enklare sjukvårdsinsatser.
  • Studie- och yrkesvägledare stöttar och vägleder eleven i olika valprocesser som rör elevens studier såväl nu i gymnasiet samt kommande studier.

Till elevhälsoteamen finns även skolläkare och skolpsykolog men det är resurser som delas på alla kommunala gymnasieskolor. Det är elevhälsoteamet som tar kontakten med dem.

Främja lärande och utveckling för alla våra elever

Elevhälsoteamets uppgift är att tillsammans med skolans personal verka för en god och hälsosam skolmiljö för att främja lärande och utveckling för de ungdomar som går hos oss. Alla som arbetar inom elevhälsan arbetar nära varandra och har en tät kontakt med lärare och skolledning. De träffas regelbundet och diskuterar övergripande frågor, arbetar med det förebyggande och främjande arbetet samt tar upp aktuella elevärenden.

Vårt mål är att alla ska nå kunskapskraven

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven kommer skolan att jobba enligt en rutin som gäller för alla kommunala gymnasieskolor i Västerås. Om du som elev eller vårdnadshavare vill anmäla behov av särskilt stöd ska du vända dig till kontaktläraren eller mentorn.

Extra anpassningar

Då undervisande lärare ser att eleven riskerar att inte nå kunskapskrav i ämnesområden ska extra anpassningar genomföras. Dessa anpassningar sker i ordinarie undervisning och är en anpassning av mindre karaktär. Att hjälpa en elev att planera ett schema över skoldagen, att ge extra tydliga instruktioner, att få extra träning i något område eller att ha stavningshjälp på dator är exempel på extra anpassningar. Läraren ska dokumentera detta i elevloggen i Vklass.

Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram

Om de anpassningar som genomförs i den ordinarie undervisningen inte räcker ska rektor se till att behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Detta görs genom en så kallad pedagogisk utredning där skolan tar reda på vad eleven, lärarna och ibland vårdnadshavare har för bild av skolsituationen. Därefter görs en bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Vid bedömning att en elev är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

När åtgärdsprogrammet ska utfomas görs det i delaktighet med eleven och vårdnadshavare. I åtgärdsprogrammet ingår sedan en beskrivning av elevens behov, vilka åtgärder som ska göras, vilken som är ansvarig och hur det ska följas upp och utvärderas. Varje skola utser en person som ansvarar för elevens åtgärdsprogram.

Beslut om att upprätta åtgärdsprogram eller inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas av elev eller vårdnadshavare.

Vad säger lagen

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098)

Läs mer om vad skollagen säger om elevers utveckling mot målen (kap. 3, #3-9)

Utvecklingssamtal - ett sätt att följa upp och utvärdera

Samverkan mellan skolan och hemmet är värdefullt. En gång per termin erbjuds både du som elev och din vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Det är viktigt att varje termin följa upp och utvärdera hur skolgången går. Det är också en del av det systematiska arbetet för att arbeta mot att alla elever ska lyckas.

Läs mer om den övergripande informationen om särskilda behov och extrastöd på Västerås stads webbplats