Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Vi utvecklar oss för att utveckla dig

På skolan vill vi att ditt behov som elev/studerande styr vilka kunskaper och färdigheter som lärarna behöver utveckla eller få fler färdigheter i. Vi vill helt enkelt att lärarnas kompetens ska utvecklas så att elevers lärande förbättras. Det i sin tur ska leda till förändrad undervisning där resultaten följs upp. Ditt lärande står i centrum för oss.

En viktig del i hur vi arbetar med utveckling är kollegialt lärande. Det betyder att lärarna lär av varandra på skolan men också att lärare från olika skolor byter kunskaper och inspiration mellan varandra. Därför finns också olika typer av träffar mellan lärargrupper i de kommunala gymnasieskolorna.

Ett gott bemötande och trivsam stämning på skolan är viktigt

Att du ska må bra och trivas här på skolan är också en del av kvalitetsarbetet. Vi arbetar systematiskt med värdegrundsfrågor och följer upp det arbetet. Här på skolan finns också elevskyddsombud och för att göra elever delaktiga har vi bland annat skolkonferenser där rektor, personal på skolan och elever tillsammans tar upp viktiga frågor.

Skolans uppdrag och vad som styr vår verksamhet

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som finns i skollagen. Hur vi ska genomföra uppdraget beskrivs i läroplanen. Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Läs skollagen på riksdagens webbplats

Läs gymnasieförordningen på riksdagens webbplats

Läroplaner för gymnasiet, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning finns på skolverket.se

Skolverket styr hur vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete

Vill du ge synpunkter på vår verksamhet?

Vi tar gärna emot synpunkter och klagomål, även det är en viktig del för att utveckla oss själva. Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, pratar du först med skolan. Vid behov vänder du dig i första hand till rektorn och i andra hand till verksamhetschefen.

På vasteras.se finns mer information om hur du går tillväga

Edströmskas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edströmska ska främja allas lika rättigheter och likabehandling samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 585.2 kB.

  • Du är här:
  • Edströmska /
  • Om skolan /
  • Kvalitet och styrdokument