Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Pedagogisk idé Persboskolan

På Persboskolan har vi positiva och höga förväntningar på våra elever. När vi genom engagemang, kunskap och erfarenhet kan stödja eleverna och hjälpa dem att nå sin fulla potential, då har vi lyckats. Genom att ha små klasser och många närvarande vuxna vill vi skapa trygghet under hela skoldagen. Vi har sammanhållna skoldagar med lite längre lektionspass och ganska korta raster mellan lektionerna. Våra elever har sällan håltimmar.

Vi är duktiga på att tillgodose olika elevers skiftande behov. Det kan gälla att få ett anpassat material i ett speciellt ämne eller möjlighet att få andra typer av stöd i klassrummet. Persboskolan har en lärstudio för elever som behöver en annan typ av undervisning eller ett annat, mindre sammanhang.

Goda förutsättningar för lärande

På Persboskolan är arbetsro, trivsel och trygghet viktiga förutsättningar för inlärning och kunskapsinhämtning. Därför accepterar vi inte våld, skadegörelse eller kränkande behandling. Vi anser, att samverkan mellan hem och skola är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö i skolan.

Vårt naturnära läge ger förutsättningar för rekreation, lek och god inlärning i många ämnen speciellt i Idrott och Hälsa. I skogen ett stenkast från skolan finns motionsspår, utegym, MTB-leder, parkourpark och i anslutning till skolan finns idrottsplats med fotbollsplaner och även konstgräsplan. På skolgården har vi GaGa-bollrinkar, lekställning, basketplan, skateramp och mycket plats att leka.

Undervisningsmateriel delas digitalt med elever och föräldrar. Läxor och prov syns i Vklass.

Traditioner som bidrar till trygghet och trivsel

Vi har många traditioner, som bidrar till trygghet, trivsel och gemenskap. Några av våra traditioner är Persbomaran, Lucia, Vandring på Bruksleden och niornas avslutningsmiddag, traditioner som vi vill bevara och fortsätta att utveckla. Vi menar att en trygg skola, där alla visar respekt för varandra och för våra gemensamma regler, skapar bra förutsättningar för delaktighet, lärande och personlig utveckling.Våra elever ges möjlighet att delta i demokratiska processer genom klassråd och elevråd.

Meningsfullt och utmanande lärande

På Persboskolan utvecklar vi hela tiden våra arbetssätt. Vi tycker att det är viktigt att eleverna rustas med de nya färdigheter, som behövs i det kommande yrkeslivet. Därför använder vi ny teknik i vår undervisning och tar in hela världen i klassrummet. Från årskurs 7 får alla elever tillgång till en personlig Ipad och i årskurs 4‐6 har eleverna tillgång till gemensamma Ipads. Informations‐och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen ger ökade möjligheter till individanpassning och våra elever får verktyg för kommunikation i en alltmer globaliserad värld. Det tror vi bidrar till ett mer meningsfullt, lustfyllt och utmanande lärande.

Vi tycker, att det är viktigt, att eleverna får vara med och påverka undervisningen, när det gäller formerna för redovisning och bedömning. Det är också viktigt, att elever och föräldrar känner väl till de kunskapskrav som finns i varje ämne och vad som förväntas av eleverna.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.