Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Individuell studieplan anpassas efter ditt behov

Alla elever på introduktionsprogrammen ska ha en Individuell studieplan. I den regleras ämnen och andra insatser efter elevens behov. Den individuella studieplanen kan ändras under pågående läsår. På så sätt anpassas studieplanen till att passa varje elevs behov och förutsättningar.

Så här arbetar vi om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven

Extra anpassningar

Då undervisande lärare ser att eleven riskerar att inte nå kunskapskrav i ämnesområden ska extra anpassningar genomföras. Dessa anpassningar sker i ordinarie undervisning och är en anpassning av mindre karaktär. Att hjälpa en elev att planera ett schema över skoldagen, att ge extra tydliga instruktioner, att få extra träning i något område eller att ha stavningshjälp på dator är exempel på extra anpassningar.

Pedagogisk utredning- vad är det?

Om de anpassningar som genomförs i den ordinarie undervisningen inte räcker ska rektor se till att behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Detta görs genom en så kallad pedagogisk utredning där skolan tar reda på vad eleven, lärarna och ibland vårdnadshavare har för bild av skolsituationen. Därefter görs en bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Vid bedömning att en elev är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

Beslut om att upprätta åtgärdsprogram eller inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas av elev eller vårdnadshavare.

Vidare utredning

En pedagogisk utredning kan leda till att vidare utredning behövs. Exempel på vidare utredning kan vara språkutredning av en logoped eller psykologutredning av en psykolog.

Elev och vårdnadshavare kan också uppmanas att söka hjälp och stöd av vårdcentral eller att själva söka psykologkontakt på Barn- och ungdomshälsan.

Skolans resurser

På skolan finns personal som arbetar med elevhälsa. Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studievägledare. Elevhälsan har också stöd av skolläkare och skolpsykolog vid behov.

Vad säger lagen?

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098)

Läs mer om vad skollagen säger om elevers utveckling mot målen (kap. 3, #3-9)