Länk till mer information om IST Home
Reläbild man väst2

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Vidareutbilda dig och få en eftertraktad kompetens

Den här kursen riktar sig till personer som arbetar inom el- och energibranschen och som vill öka din kompetens i att säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Reläskyddsplanering och utveckling

För att gå den här utbildningen behöver du ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå utbildningen. Det är en kurs för dig som redan jobbar inom i el- och energibranschen.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Här får du lära dig att självständigt utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt att utveckla reläskyddet i befintligt elnät. Utbildningen ger dig även kunskaper i att övervaka elnät och arbeta med åtgärder, samt att bedöma när en anläggning kan driftsättas, med mera.

Flexibelt upplägg så att kursen kan kombineras med arbete

Utbildningen har ett flexibelt upplägg vilket innebär att du kan planera dina självstudier och kombinera utbildningen med yrkesarbete.

Utbildningen är till största delen på distans med 50% studietakt. Vid distansstudierna har du både undervisning digitalt och självstudier. Det förekommer föreläsningar på distans under kvällstid. De praktiska momenten med exempelvis laborationer och studiebesök sker under heldagar på plats i skolan. Det är rör sig om som mest åtta träffar på plats i Västerås.

Under din studietid får du Microsoft Office-paketet av oss men behöver ha dator med fungerande kamera”

Totalt ger utbildningen 95 yrkeshögskolepoäng, cirka 2,5 poäng per vecka.

Välkända samarbetspartners

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB, Engineering4U, Akkodis, Prevas, Sweco, NEKTAB AB och Vinnergi AB.

Kort om kursen

 • Längd på kursen: 38 veckor
 • Poäng: 95 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Distans
 • Studietakt: Halvtid
 • CSN-berättigad
RELhand

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Ansökan är stängd

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • Transmissionsnätet/Stamnätet 200–400 kV, Regionnätet 70–200 kV och Distributionsnätet
  0,4–130 kV
 • olika sorters elproduktion som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft samt förståelse för vad ett
  smart elnät innebär.
 • Elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna.
 • Driftcentraler, fjärrkontroll, feldetektering och automation samt om station och centralsystem,
  fjärrkontrollterminaler (RTU), reläskydd, automation och multifunktionsreläer, samt kommunikation,
  fiber och radiolänk.
 • Beräkning av kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster, selektivplaner, beräkning av
  tillgänglighet, inställning av reläskyddsfunktioner och jordfelsberäkningar.
 • Transformatorn, effektbrytaren, frånskiljaren, jordslutaren, förreglingar, lägesindikeringar,
  spänningsindikeringar, nollpunktsmotstånd, nollpunktsreaktorn, spänningstransformatorn och
  strömtransformatorn.
 • Skydd som ska användas inom olika anläggningar så som distansskydd, samlingsskeneskydd, reläskyddssamarbete, differentialskydd, transformatorskydd, säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS), överströmsskydd, jordfelsskydd och nollpunktsspänningsskydd.
 • Automatiska funktioner så som nollspänningsautomatik, spänningsreglering, återinkopplingsautomatik, feldetektering samt automation för högre tillgänglighet, driftuppbyggnadsautomatik (DUBA) och fasningsutrustning, samt om de programvaror som reglerar dem.
 • Reläskyddets störningsanalysator samt dess användning för störningsanalys.
 • Digital output (DO), Digital input (DI), Analog input (AI), Analog output (AO), Processorkort (CPU)
  och operatörspanel (OP) och dess funktioner.
 • Kommunikation från reläskydd till RTU, från RTU till Centralsystem, samt om olika media för
  kommunikation så som modem, radiolänk och fiber.
 • Olika typer av kommunikationsprotokoll som IEC 61850, IEC -103, IEC -104, Modbus med flera.
 • Krav som ska vara tillgodosedda för att en anläggning ska kunna tas i drift, samt utvecklar en
  fördjupad förståelse för konsekvenser av val av underhållsfilosofi.
 • Reläskyddsutrustning så som exempelvis Sverker, Freja eller Omicron och om dess användning
  i att läsa kretsscheman och dess symboler samt i att använda apparatlistor och övriga funktioner.
Reläutrustning

Utrustningen vi använder i undervisningen


Kurser - studietakt 50%

Antal veckor

Poäng YH

Svenska elkraftsystemet

2

5

Driftcentralens betydelse samt automatisering av det svenska elkraftsystemet

4

10

Nätberäkningar

4

10

Ställverksutrustning

4

10

Reläskydd

8

20

Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunikation

10

25

Elsäkerhet

2

5

Idrifttagning och underhåll av anläggning

4

10

Summa

38

95


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/G/3:

Matematik 2

Yrkeserfarenhet krävs
- Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: Ett år heltid
- Typ av yrkeserfarenhet: Erfarenhet av arbete inom elkraftindustrin eller motsvarande

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

Då vi har fler sökande än platser till Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem tillämpar vi ett nivåtest i Matematik som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Utbildningsledare Christer


Christer Öhman - utbildningsledare

021 399806

christer.ohman@vasteras.se