Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

På Gotö förskola får barnet möta pedagogiska miljöer som är designade för kreativitet, lärande och lek. Vi sätter stort värde på samarbete och möten i mindre sammanhang. Därför består miljöerna av flera mötesplatser där alla barn har tillgång till torrateljé, våtateljé, bygg och konstruktionslek, dans och rörelse samt social lek.

Barnen ges tid rum och ro till eget skapande. Estetiska lärprocesser bidrar till kreativitet, nyfikenhet och förståelse. Barnen har även tillgång till digitala verktyg för att skapa texter, bilder, filmer, musik och göra enklare kodning. Digitala vektyg kan även användas för att titta på dokumentation av barnens lärande samt söka fakta och se på material från UR. Vi använder även projektorer och kombinerar digital teknik och analog genom att skapa med lera, måla och bygga på projicerade bilder. Vi tar in naturmaterial i förskolan för att avbilda och undersöka närmare med digitala luppar.

Bord och stolar är anpassade till barnens längd för att underlätta deras självständighet. Byggbord gör det lättare för barnen att spara sina alster, samarbeta och minskar risken att någon råkar riva ett bygge. Samtalstrappor bidrar till att barnen kan tala inför flera och lyssna på varandra.

Vi har en rik och varierad utemiljö med färdiga vattenrännor, sandbord och lekställningar men även träd, ris och stenar i en mer vildvuxen lekmiljö som bjuder in till fantasifulla lekar där barnen kan uppleva mindre insyn trots att de ändå syns.

Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”okodade” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Alla inköp följer rekomendationerna för ”giftfri förskola”.