Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Förskolan har en väl tilltagen gård med utrymme för utforskande, lek och samspel. Vi strävar efter daglig utevistelse för alla barn och tänker att allt man kan göra inne kan man även göra ute. På samma sätt tar vi in naturmaterial för ytterligare utforskande inne. Även vår innemiljö inbjuder till utforskande, lek och samspel. Vi skapar mötesplatser och rum i rummen som möjliggör samspel i större och mindre sammanhang. Barnen är med och utformar sin lärmiljö, deras åsikter, intressen och idéer ligger till grund för de val vi gör.

Lekmiljöer

Fantasilek
Miljö för rollek

Skapande miljöer

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Bygg och konstruktion
Plats för skapande och samspel

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.