Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Genom att utforma våra miljöer med varierat material möjliggör vi utforskande, fantiserande och experimenterande. Vårt material består av mindre färdiga leksaker och mer kreativt och laborativt material för att vi vill gå ifrån de hemlika miljöerna till en kompletterande miljö som ska ge barnen andra upplevelser.

I arbetet med barnen försöker vi dagligen delar oss i mindre grupper. Grupperna kan vara både stabila och flexibla eftersom arbetet utgår från barnens tankar och intressen.

Vi använder oss av digitala verktyg som till exempel lärplatta, projektor för att skapa föränderliga miljöer, robotik och “mikroskopägg” för att väcka nyfikenheten hos barnen. Detta skapar nya möjligheter i barnens utforskande och stärker deras datalogiska tänkande.

Förskolan är barnets första tid i utbilningsväsendet och här sker det utbildning från första dagen som förbereder barnet för ett livslångt lärande. Leken är viktig för att främja varje barns utveckling och lärande eftersom den stimulera barnens fantasi, inlevelse och kommunikation. Barnens förmåga att lösa problem och samarbeta stärks också i leken.

Omsorgen är också viktig, och finns med i allt som barnet är med om på förskolan. Vi jobbar även med estetiska processer och kreativt skapande på något sätt varje dag. Demokratifostran sker på förskolan i ett samspel mellan barnen och pedagogerna.

Färgat ris på ljusbordet
Bokhörna med soffa

Material

För att uppmuntra barnen till att ta egna initiativ, har vi material på barnens nivå. Mycket av det som erbjuds barnet är ofärdigt material för att öka barnens kreativitet och lust till att leka och skapa. Vi vill skapa en medvetenhet kring hållbarhet och miljö och samtidigt vara ett komplement till hemmet vilket innebär att barnen får möta miljö och leksaker de vanligtvis inte har hemma. Vi arbetar efter riklinjerna Giftfri förskola vid materialinköp.

Plus plus ihopbyggda till olika skapelser
Kökshörna med kokböcker och leksaksfika

Språk och kommunikation som grund

Vi arbetar medvetet med språk och kommunikation, bland annat genom daglig reflektion tillsammans med barnen. Vi har även en tanke med att miljöerna ska stödja barnens språkande. På samma sätt som mindre grupper stödjer barnens lek och utveckling stödjer det också språket.

Vi arbetar mycket med läsning på hela förskolan. Det finns tydliga platser för barnen att samlas och läsa med en vuxen eller för sig själva. Vi tänker också att böcker ska vara en del av alla miljöer på förskolan. Vi försöker läsa med alla barn varje dag, vi läser både inne och ute på gården. Vi arbetar systematiskt med boksamtal, alla får möjlighet att vara med i dialogen. Vi gör regelbundna utflykter till stadens bibliotek för att låna böcker och tar del av deras utbud.