Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Malmabergsskolans pedagogiska idé

Meningsfullt och utmanande lärande

Goda relationer är grunden för elevernas lärande. Vi är alla här för eleverna och ger dem förutsättningar för lärande och utveckling. Vi ger eleverna kunskap om och förmågan att välja var, när och hur de bäst lär samtidigt som pedagogerna erbjuder ett tydligt ledarskap.

Vi använder kooperativa strukturer som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra och utvecklar deras förmåga att samarbeta. Fördjupar även elevernas relationer till varandra och bygger ett positivt klassrumsklimat. Detta ger eleverna rika möjligheter att tillägna sig kunskaper på olika sätt och lära sig om hur man använder olika redskap för att visa sin kunskap.

Trgghet och trivsel

På skolan visar vi varandra respekt och för skolans gemensamma regler. Vi skapar förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling. Eleverna ges möjlighet att delta i demokratiska processer genom klassråd, elevråd samt matråd.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.