Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. Därför får de vara med och utforska, vara nyfikna, dela med sig och göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Digitalisering i förskolan

På båda våra förskolor har vi alltid haft ett extra stort intresse för att utveckla arbetet med våra digitala verktyg. Vi arbetar utifrån tanken om att de digitala verktygen har en given plats i förskolan, men de ska komplettera traditonella verktyg, inte konkurrera med. När dessa verktyg verkligen visar sin styrka allra mest är när de tillåter oss undersöka, mötas, kommunicera och skapa på nya eller annorlunda sätt. Alltså när de arbetar tillsammans med pennor, färg, lera, naturmaterial och barnens egna ideer för att skapa meningsfulla och intressanta sammanhang.

Vi ser tyvärr idag att ungdomar ofta väljer att inte söka stöd hos vuxna när de stöter på problem, oroligheter på olika digitala platformar. Målet är alltså också att skapa en trygg plats - där vi kan lägga en god grund för barn och vuxna som utforskar digitala verktyg tillsammans; för att barnen längre fram i livet ska känna sig trygga med att fråga vuxna om hjälp.

Digitala ateljén

Tillsammans med Bifrostens förskola arbetar vi ständigt med att utveckla vår digitala kompetens, både barnens och pedagogernas. På Bifrosten har vi en plats vi kallar "den digitala" ateljén där vi fokuserar på detta arbete tillsammans med en stärkt ateljékultur. Den verksamheten är öppen för Idavallen vissa förmiddagar i veckan då vi lär oss, utmanar oss och möter digitala verktyg på olika spännande sätt.

Syftet är:

  • Att skapa en mötesplats för kollegiala erfarenhetsutbyten
  • Att utveckla vår digitala kompetens
  • Att skapa en samsyn kring och ett likvärdigt förhållningssätt till digitala verktyg på båda våra förskolor
  • Att inspireras till undervisning på nya sätt utifrån de projekt som pågår ute på avdelningarna
  • Att öka intresset för teknik, ateljéverksamhet - användadet av kreativa, hållbara, ofrädiga material - framförallt återbruksmaterial. Alltså att vara ett centrum för vårt arbete med hållbar framtid.

Vill du se mer bilder - kolla in vår instagram "Irstainspirerar"

Här under finner ni en film som gjordes inför vårt mottagande av Guldäpplet - som kan ge en bild av hur vi tänker att digitala verktyg kan använads i praktiken.