Länk till mer information om IST Home

Gör din ansökan

Så här gör du för att söka plats hos oss

Hos oss kan barnen börja från det att de fyller ett år fram tills barnet är 12 år. För att ansöka om plats använder du dig av e-tjänsten för förskola och fritidshem som du hittar på Västerås stads hemsida, eller via länken nedan.

Omsorg på obekväm arbetstid - Västerås (vasteras.se)

Vem har möjlighet att söka och få plats?

För att ha möjlighet till plats på Nattugglan krävs det att den sökande uppfyller ett antal kriterier. Barnet ska vara folkbokfört i Västerås kommun och behovet av omsorg på kvällar, nätter och helger ska vara regelbundet återkommande.


Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få möjlighet till plats:

  • Barnet ska vara folkbokfört i Västerås kommun.
  • Vårdnadshavare ska ha behov av omsorg för barnet på grund av förvärvsarbete vid minst två tillfällen i månaden.
  • Vårdnadshavare ska lämna in arbetsgivarintyg som visar ett arbetstidschema, och som är undertecknat av arbetsgivaren.
  • Om placeringen beror på familjens situation i övrigt behövs intyg för detta även bifogas ansökan, från exempelvis socialtjänsten.
  • Om vårdnadshavare är gifta och/eller sammanboende krävs det att båda parter arbetar på tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Arbetsgivarintyg och arbetstidsschema ska därmed lämnas för båda
    vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att i första hand gemensamt lösa barnets behov av omsorg under tider då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Omprövning av behovet sker en gång per termin. Vid omprövning ska uppdaterat arbetsgivarintyg och arbetstidschema lämnas in.

Behovet av omsorg ska vara utifrån vårdnadshavarens ordinarie arbetstider. Extraarbete (utöver en heltidtjänst) samt studier ger inte rätt till omsorg under kvällar, nätter och helger.

Vårdnadshavare har heller inte rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.