Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Orrestas pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé för Orresta förskola är skapad utifrån områdena Trygghet, empati, lustfyllt lärande, kompetens, språk och matematik. Vi vill stödja våra förskolebarn i utvecklandet av dessa begrepp i form av egenskaper och färdigheter. På så sätt hoppas vi kunna uppnå vårt stora övergripande mål, att stärka barnens självkänsla och självförtroende.

Trygghet

Trygghetsregeln är vår gyllene regel, för vi anser att vår viktigaste uppgift är att barnen känner sig trygga och känner sig sedda i förskolan. Orresta förskola ska vara en trygg plats för förskolebarnens sociala och personliga utveckling, med särskild fokus på att stärka barnens självkänsla och självförtroende. Vi vill ge barnen insikt om hur mycket de kan och klarar av samt ge dem verktygen och väcka lusten till att lära sig än mer. En trygg lärandemiljö bidrar till att barnen vågar prova på nya saker och utmaningar. Vi lägger även stor vikt vid trygga och fungerande övergångar mellan avdelningarna och förskoleklass. Vilket fungerar bra då vi har en snabb kommunikation och ett bra samarbete mellan våra verksamheter.

Empati

Att kunna interagera med andra människor kräver en empatisk förmåga, att förstå hur våra medmänniskor tänker och känner. Framförallt är det viktigt att vi lär våra barn att respektera varandras tankar och känslor och i detta använda sin empati. För att kunna utveckla sin empatiska förmåga är det nödvändigt att först förstå sig själv, för att därigenom kunna förstå andra, vilket är grunden för att barnen ska utveckla sin sociala kompetens och bli bättre på konflikthantering. Därmed blir arbetet med varje barns självinsikt och förståelse av sig själv, sin kropp och sina känslor mycket betydelsefullt.

Orresta förskola har en gemensam värdegrund där vår verksamhet är uppbyggd utifrån respekten för våra förskolebarn, som egna, okränkbara och värdefulla individer. Respekten för andra människor förmedlas så även till barnen, med utgångspunkten att de ska respektera varandra och oss personal. Acceptans och empati är då också begrepp som ligger respekten nära och likaså genomsyrar vår verksamhet. Att respektera andra innebär också ett ansvar gentemot dina medmänniskor, att ta ansvar för dina handlingar och för att du inte gör andra människor illa. Respekt, acceptans, empati och ansvar är värderingar som återfinns på Orresta förskola.

Lustfyllt lärande

Lek, glädje och fantasi ska genomsyra allt vi gör i vår verksamhet, både inomhus, utomhus och i fri och styrd lek. Genom leken utvecklar barnen språket, utmanar motoriken, lär sig hantera konflikter och utvecklas socialt. Vi arbetar hela tiden med ett lustfyllt lärande och försöker hela tiden utveckla vår lärandemiljö så att den ska locka till fantasi, lek och glädje!För en god lärandemiljö inspirerar barnen att utveckla sin enorma kreativitet, vilket är ett viktigt mål för oss på förskolan.

Kompetens

Vi vill ge barnen insikt om sin egen kompetens. Tanken är att de ska bli medvetna om sina styrkor, hur mycket de kan och klarar av. En viktig del i detta är att barnen uppmuntras till att försöka sig på uppgifter de inte tror sig klara av själva samt att belysa allt de redan kan. Vi vill dessutom lära barnen att dela med sig av sin kompetens, t.ex. att hjälpa ett yngre barn eller en kompis. Att kunna söka kompetens är likaså betydelsefullt, att ta hjälp av en vän, vuxen och på olika sätt hitta kunskap.

Språk/Skriv och läs

Ett väl utvecklat språk är det viktigaste verktyget vi kan ge våra barn för att klara sig bra genom skolan och likaså för att interagera i samhället. Det är viktigt att utveckla både barnens ordförråd och uttal. Dessutom finns det stor vikt i att öka deras språkliga medvetenhet, få dem att förstå språkets genomslagskraft och använda sig av detta. Vi har också ett stort ansvar i att ge barnen grundläggande goda språkkunskaper för att på bästa sätt klara övergången till förskoleklass och vidare till skolan.Vi arbetar kontinuerligt med att träna barnen att i framtiden bli goda läsare.

Matematik/natur/teknik

Våra förskolebarn ska också ha möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematik och natur/teknik för att reflektera, undersöka och prova olika problemlösningar. Vi vill ge dem verktygen och teknikerna för att upptäcka nya sätt att vara kreativa.

Vårt arbete med den pedagogiska idén blir aldrig klart, utan vi ser den som en process med ständig utveckling. Iakttagande, reflektion och diskussion lägger grunden för denna utveckling.


Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. Därför får de vara med och utforska, vara nyfikna, dela med sig och göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se