Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Orrestas pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé för Orresta förskola är skapad utifrån områdena Trygghet, empati, lustfyllt lärande, kompetens, språk och matematik. Vi vill stödja våra förskolebarn i utvecklandet av dessa begrepp i form av egenskaper och färdigheter. På så sätt hoppas vi kunna uppnå vårt stora övergripande mål, att stärka barnens självkänsla och självförtroende.

Trygghet

Trygghetsregeln är vår gyllene regel, för vi anser att vår viktigaste uppgift är att barnen känner sig trygga och känner sig sedda i förskolan. Orresta förskola ska vara en trygg plats för förskolebarnens sociala och personliga utveckling, med särskild fokus på att stärka barnens självkänsla och självförtroende. Vi vill ge barnen insikt om hur mycket de kan och klarar av samt ge dem verktygen och väcka lusten till att lära sig än mer. En trygg lärandemiljö bidrar till att barnen vågar prova på nya saker och utmaningar. Vi lägger även stor vikt vid trygga och fungerande övergångar mellan avdelningarna och förskoleklass. Vilket fungerar bra då vi har en snabb kommunikation och ett bra samarbete mellan våra verksamheter.

Empati

Att kunna interagera med andra människor kräver en empatisk förmåga, att förstå hur våra medmänniskor tänker och känner. Framförallt är det viktigt att vi lär våra barn att respektera varandras tankar och känslor och i detta använda sin empati. För att kunna utveckla sin empatiska förmåga är det nödvändigt att först förstå sig själv, för att därigenom kunna förstå andra, vilket är grunden för att barnen ska utveckla sin sociala kompetens och bli bättre på konflikthantering. Därmed blir arbetet med varje barns självinsikt och förståelse av sig själv, sin kropp och sina känslor mycket betydelsefullt.

Orresta förskola har en gemensam värdegrund där vår verksamhet är uppbyggd utifrån respekten för våra förskolebarn, som egna, okränkbara och värdefulla individer. Respekten för andra människor förmedlas så även till barnen, med utgångspunkten att de ska respektera varandra och oss personal. Acceptans och empati är då också begrepp som ligger respekten nära och likaså genomsyrar vår verksamhet. Att respektera andra innebär också ett ansvar gentemot dina medmänniskor, att ta ansvar för dina handlingar och för att du inte gör andra människor illa. Respekt, acceptans, empati och ansvar är värderingar som återfinns på Orresta förskola.

Lustfyllt lärande

Lek, glädje och fantasi ska genomsyra allt vi gör i vår verksamhet, både inomhus, utomhus och i fri och styrd lek. Genom leken utvecklar barnen språket, utmanar motoriken, lär sig hantera konflikter och utvecklas socialt. Vi arbetar hela tiden med ett lustfyllt lärande och försöker hela tiden utveckla vår lärandemiljö så att den ska locka till fantasi, lek och glädje!För en god lärandemiljö inspirerar barnen att utveckla sin enorma kreativitet, vilket är ett viktigt mål för oss på förskolan.

Kompetens

Vi vill ge barnen insikt om sin egen kompetens. Tanken är att de ska bli medvetna om sina styrkor, hur mycket de kan och klarar av. En viktig del i detta är att barnen uppmuntras till att försöka sig på uppgifter de inte tror sig klara av själva samt att belysa allt de redan kan. Vi vill dessutom lära barnen att dela med sig av sin kompetens, t.ex. att hjälpa ett yngre barn eller en kompis. Att kunna söka kompetens är likaså betydelsefullt, att ta hjälp av en vän, vuxen och på olika sätt hitta kunskap.

Språk/Skriv och läs

Ett väl utvecklat språk är det viktigaste verktyget vi kan ge våra barn för att klara sig bra genom skolan och likaså för att interagera i samhället. Det är viktigt att utveckla både barnens ordförråd och uttal. Dessutom finns det stor vikt i att öka deras språkliga medvetenhet, få dem att förstå språkets genomslagskraft och använda sig av detta. Vi har också ett stort ansvar i att ge barnen grundläggande goda språkkunskaper för att på bästa sätt klara övergången till förskoleklass och vidare till skolan.Vi arbetar kontinuerligt med att träna barnen att i framtiden bli goda läsare.

Matematik/natur/teknik

Våra förskolebarn ska också ha möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematik och natur/teknik för att reflektera, undersöka och prova olika problemlösningar. Vi vill ge dem verktygen och teknikerna för att upptäcka nya sätt att vara kreativa.

Vårt arbete med den pedagogiska idén blir aldrig klart, utan vi ser den som en process med ständig utveckling. Iakttagande, reflektion och diskussion lägger grunden för denna utveckling.