Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. Därför får de vara med och utforska, vara nyfikna, dela med sig och göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre grupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Tortuna förskolas pedagogiska idé

Den gemensamma pedagogiska inriktningen kommer naturligt in i det som vi på Tortuna förskola har som vår egen pedagogiska idé. Med den fantastiska utemiljö som vår förskola erbjuder så passar vi naturligtvis på att ta tillvara på så mycket tid det bara går utomhus, i skogen som på gården. Därför bedrivs stora delar av förskolans undervisning ute i naturen, eller så tar vi in naturen på avdelningen.

Allas röst är lika mycket värd

Tortuna förskola arbetar enligt en önskan om att erbjuda en hög kvalitet i allt det som vi gör på förskolan, med barnens bästa i främsta rummet. Vi vill skapa en öppen och tillåtande atmosfär på förskolan, grundad på mycket glädje. Detta sker tillsammans med barnen och vårdnadshavarna och därför är arbetet att skapa goda och förtroendefulla relationer av stor vikt för oss. Samvaron skall bygga på respekt för varandras olika behov, förutsättningar, möjligheter och kunskaper. Vi arbetar för att förankra den demokratiska värdegrund som vårt samhälle vilar på: Alla kan inte få sin vilja igenom, men alla har rätt att få säga sin åsikt, ge förslag och bli lyssnade på. Allas röst är lika mycket värd.

Vårt förhållningssätt

Hos oss strävar vi efter att lyfta fram barnen som kompetenta medborgare som ska få uppleva känslan av att våga prova och experimentera, att få känna det underbara i att lyckas men även att det inte gör något om en inte lyckas jämt, det viktiga är att få chansen att skaffa sig nya kunskaper och få växa och utvecklas, som individ men även i och som grupp. Vårt förhållningssätt är ICDP-inriktat, och detta stämmer väl överens med Västerås stads slogan; Alltid bästa möjliga möte. Vi vill erbjuda en lärmiljö där såväl lokaler som pedagoger ska bidra till att barnen får en god självkänsla, blir medvetna och trygga samt lär sig att lita till sin egen förmåga. I denna miljö ska barnen få chansen att använda alla sina sinnen när de utforskar ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, värdegrundsfrågor och estetisk verksamhet. Genom våra projekt, stora som små, söker vi tillsammans kunskap om hur allting hänger ihop.

Pedagogisk dokumentation

För att synliggöra vårt arbete för både barn och vuxna så använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det är ett verktyg som hjälper oss att reflektera över våra pedagogiska processer och sedan utvärdera om vår verksamhet uppfyller de mål som finns i förskolans läroplan. Det är den pedagogiska dokumentationen som synliggör barnens utveckling, både enskilt och i grupp, och som leder till vidareutveckling av våra projekt.