Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk inriktning

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den gemensamma inriktningen ska fungera som ett stöd för att utveckla den enskilda förskolan utifrån gemensamma ställningstaganden och på det viset bidra till en mer likvärdig kvalitet. Dokumentet är framtaget i samarbete mellan olika professioner i förskolan.

Starten på det livslånga lärandet

Förskolan är en egen skolform och det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Vi bidrar till det genom ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att våra barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande. Kommunikationen mellan de vuxna i förskolan är professionell och respektfull.

All kommunikation med barnen ska vara respektfull och inlyssnande, och det är viktigt att de vuxna har en förmåga att vägleda och samspela med barnen. Barnen har rätt att bli lyssnade på, att ha möjlighet att lyssna till andra och att göra egna tydliga val. Enligt barnkonventionen ska barn få göra sin röst hörd i frågor som rör dem och deras behov.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Undervisningen i förskolan bygger på kommunikation och samspel i mötet med andra. Det är i mötet mellan barnet, ett annat barn, barngruppen, en vuxen eller ett spännande lärandeobjekt som lärande och utveckling sker. Vi har tagit ställning för ett utforskande och projekterande förhållningssätt. Det betyder att vi jobbar med flera olika aktiviteter och sammanhang som skapar förutsättningar för lärande. De olika delarna i läroplanen blandas, och barnen blir delaktiga genom lek och skapande.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre grupper under dagen. Grupperna är stabila för att ge trygghet och bygga relationer men behöver också vara flexibla för att ge möjlighet för barnen att fördjupa sina olika kunskaper och intressen.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att läsa den Gemensamma pedagogiska inriktningen i sin helhet kan du vända dig till Karin Brangefält, utvecklingsledare för förskoleverksamheten.

karin.brangefalt@vasteras.se

Tortuna förskolas pedagogiska idé

Den gemensamma pedagogiska inriktningen kommer naturligt in i det som vi på Tortuna förskola har som vår egen pedagogiska idé. Med den fantastiska utemiljö som vår förskola erbjuder så passar vi naturligtvis på att ta tillvara på så mycket tid det bara går utomhus, i skogen som på gården. Därför bedrivs stora delar av förskolans undervisning ute i naturen, eller så tar vi in naturen på avdelningen.

Allas röst är lika mycket värd

Tortuna förskola arbetar enligt en önskan om att erbjuda en hög kvalitet i allt det som vi gör på förskolan, med barnens bästa i främsta rummet. Vi vill skapa en öppen och tillåtande atmosfär på förskolan, grundad på mycket glädje. Detta sker tillsammans med barnen och vårdnadshavarna och därför är arbetet att skapa goda och förtroendefulla relationer av stor vikt för oss. Samvaron skall bygga på respekt för varandras olika behov, förutsättningar, möjligheter och kunskaper. Vi arbetar för att förankra den demokratiska värdegrund som vårt samhälle vilar på: Alla kan inte få sin vilja igenom, men alla har rätt att få säga sin åsikt, ge förslag och bli lyssnade på. Allas röst är lika mycket värd.

Vårt förhållningssätt

Hos oss strävar vi efter att lyfta fram barnen som kompetenta medborgare som ska få uppleva känslan av att våga prova och experimentera, att få känna det underbara i att lyckas men även att det inte gör något om en inte lyckas jämt, det viktiga är att få chansen att skaffa sig nya kunskaper och få växa och utvecklas, som individ men även i och som grupp. Vårt förhållningssätt är ICDP-inriktat, och detta stämmer väl överens med Västerås stads slogan; Alltid bästa möjliga möte. Vi vill erbjuda en lärmiljö där såväl lokaler som pedagoger ska bidra till att barnen får en god självkänsla, blir medvetna och trygga samt lär sig att lita till sin egen förmåga. I denna miljö ska barnen få chansen att använda alla sina sinnen när de utforskar ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, värdegrundsfrågor och estetisk verksamhet. Genom våra projekt, stora som små, söker vi tillsammans kunskap om hur allting hänger ihop.

Pedagogisk dokumentation

För att synliggöra vårt arbete för både barn och vuxna så använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det är ett verktyg som hjälper oss att reflektera över våra pedagogiska processer och sedan utvärdera om vår verksamhet uppfyller de mål som finns i förskolans läroplan. Det är den pedagogiska dokumentationen som synliggör barnens utveckling, både enskilt och i grupp, och som leder till vidareutveckling av våra projekt.