Länk till Vklass

Pedagogisk idé

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en kvalitativt god undervisning följer vi den senaste forskningen. Det innebär att:

  • lärarna tydligt leder arbetet i klassrummet
  • undervisningen är varierad och skapar lust att lära
  • eleverna har möjlighet att påverka undervisningen

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.

Vår pedagogiska idé på Barkarö skola

  • Professionalitet
  • Samarbete
  • Kontinuitet
  • Lösningsfokus
  • Glädje

Professionalitet

Vi skapar en trygg inlärningsmiljö med tydlig struktur i alla verksamheter på skolan.

Vi har tydliga mål och använder undervisningsmetoder som leder till ökad förståelse.

Vi leder lärandet tydligt, varierar arbetsformer med elevinflytande som en naturlig del i undervisningen.

Vi formar undervisningen utifrån elevernas inlärningsstrategier och olika förmågor. Anpassar.

Vi reflekterar tillsammans med eleverna över lektionens lärandemål.

Vi har höga förväntningar på våra elever och ger formativ återkoppling.

Vi har bra relationer med elevernas vårdnadshavare.

Vi samverkar med varandra i ett kollegialt lärande kring planering, genomförande och bedömning.

Vi arbetar på ett medvetet plan med ett inkluderande förhållningssätt utifrån de grundläggande demokratiska värderingarna.

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete och vidareutvecklar undervisningen.

Vi dokumenterar och har tydliga rutiner.


Lösningsfokuserat arbetssätt

Vi ser varje individs styrkor och bygger vidare på dessa.

Vi bemöter eleverna på ett positivt sätt och är måna om att skapa goda relationer.

Vi arbetar medvetet för att se möjligheter.

Vi bygger undervisningen på vad som fungerar för grupp och individ.

Vi har ett coachande förhållningssätt.

Vi utvecklar vår undervisning med kooperativt lärande

Samarbete

Vi ser skolan som en helhet.

Vi har för ett gott samarbete inom arbetslaget.

Vi har för ett gott samarbete med alla arbetslag och kollegor på skolan.

Vi deltar aktivt i det kollegiala lärandet kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen.

Vi är hjälpsamma och stödjande.

Kontinuitet

På Barkarö skola verkar vi tillsammans för en god miljö för lärande och personlig utveckling för alla.

Vi har återkommande traditioner som stärker sammanhållningen.

Alla klasser startar med en mjukstart på morgonen en kvart före skolstart för att få en lugn och trygg start på dagen.

Medarbetare vill arbeta kvar under lång tid. Låg personalomsättning förutsättningar för undervisning med god kvalitet och röd tråd från förskoleklass, fritidshem till och med åk 6.

Glädje

Glädje smittar!

Vi vill att elever på Barkarö skola upplever att vi som arbetar här känner lust och glädje i vårt uppdrag.

Tillsammans skapar vi en god lärande- och arbetsmiljö.

Som vi tänker så blir det!