Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska idé på Barkarö skola

 • Professionalitet
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Samarbete
 • Kontinuitet
 • Glädje

Professionalitet

På Barkarö skola arbetar vi mot tydligt uppställa mål och använder oss av undervisningsmetoder som leder till ökad förståelse.

Alla elever ska kunna nå sin fulla potential i sin kunskapsutveckling. Vi har höga förväntningar på eleverna och leder lärandet tydligt med varierande arbetsformer med elevinflytande som en naturlig del i undervisningen. Undervisningen formar vi utifrån elevernas inlärningsstrategier och olika förmågor.

Vi bemöter eleverna på ett respektfullt och positivt sätt.

Kunskap, trygghet och trivsel präglar vår skola.

Lösningsfokuserat arbetssätt

På Barkarö skola arbetar vi med att se alla individers styrkor och bygger vidare på dessa. Vi använder oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi arbetar medvetet för att se möjligheter genom ett coachande förhållningssätt.

Samarbete

På Barkarö skola ser vi skolan som en helhet där samarbete är en förutsättning för elevernas lärande, utveckling och trygghet. Eleverna använder sig av ett systematiskt arbetssätt för att samarbeta och lär av varandra.

Vi bygger ett gott samarbete, tillit och relation med vårdnadshavare.

Vi lär oss av varandra, hjälper och stöttar.

Kontinuitet

På Barkarö skola verkar vi tillsammans för en god miljö för lärande och personlig utveckling för alla.

Vi ser det som en styrka att många pedagoger har arbetat länge tillsammans och fortsätter utvecklas tillsammans.

Vi har återkommande traditioner som stärker sammanhållningen på hela skolan.

Glädje

På Barkarö skola vill vi att eleverna upplever att vi som arbetar här känner lust och glädje i vårt uppdrag.

Tillsammans skapar vi en god lärande- och arbetsmiljö.

Som vi tänker så blir det!

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

 • Mål
 • Tydligt ledarskap
 • Goda relationer
 • Stöd och utmaningar
 • Dialog och samspel
 • Lärande bedömning
 • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.