Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Agera tillsammans

Agera Tillsammans är en lektionsserie riktat till elever på mellanstadiet som syftar till att förebygga alla former av våld, vilket innefattar både fysiskt och psykiskt våld. Metodmaterialet är skapat av organisationen MÄN och består av 17 lektioner på ca 45 minuter och är en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Tanken är att lektionerna ska ha en positiv inverkan på elevernas attityder, beteenden, värderingar och bemötande när det gäller våld.


Bild på hand och hjärta

Extra hjälp och stöd

För många barn och ungdomar fungerar skolan bra. Men ibland kan det behövas extra hjälp och stöd. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och resurser. Det har vi.

Elevhälsa

På alla kommunala grundskolor finns ett eget elevhälsoteam som har tillgång till:

• Rektor och/eller biträdande rektor
• Skolläkare eller skolsköterska
• Skolkurator
• Skolpsykolog
• Specialpedagog och/eller speciallärare

Centrala elevhälsan

När det finns behov av ytterligare kompetens får skolan stöd från den centrala elevhälsan. Där finns logopeder och specialpedagoger med kunskap inom olika funktionsvariationer. 

Särskilda undervisningsgrupper

Vissa elever behöver ett mindre sammanhang och då kan rektor besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Där sker undervisningen i små elevgrupper och med individuellt anpassad undervisning.