Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Så här jobbar vi med särskilt stöd inom förskolan

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med flera andra förskolor runt om i Västerås. En av de största fördelarna med att ingå i en stor verksamhet är att vi kan hjälpa varandra och att vi har resurser att ta till när det behövs. I vår verksamhet har vi till exempel tillgång till specialpedagoger och logoped som hjälper till och stöttar förskolan vid behov.

För oss är det viktigt att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna till förskolan och vi jobbar aktivt för att alla barn ska känna sig inkluderade och kunna ta del av det som händer under dagen. Barn som behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl ska få det. Stödet utformas i dialog med dig som vårdnadshavare och utgår från barnets egna behov och förutsättningar.

Främjande och förebyggande arbete

Att arbeta förebyggande är en viktig del av förskolans uppdrag och ska säkra alla barns hälsa, trygghet och lärande. Vi har till exempel barnhälsoträffar tillsammans med en specialpedagog där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och får extra kompetensutveckling i arbetslaget. Vi gör även pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå två gånger per år. I de fall det behövs gör vi även individuella pedagogiska kartläggningar för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver.

 

Vägledande samspel

Som en del i det förebyggande arbetet har den kommunala förskolan i Västerås satsat på ett hälsofrämjande program som heter Vägledande samspel (ICDP). Programmet går ut på att vi som pedagoger skapar relationer till varje barn och vårdnadshavare så att vi kan stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna. Genom att arbeta på det här sättet kan vi tidigt uppmärksamma eventuella svårigheter eller situationer som är besvärliga för barnet.

Stöd och hjälpmedel som vi har på Dingtuna torg förskola

Bildstöd

Som komplement till det generella arbete med stöd som pågår i förskoleverksamheten har vi på Dingtuna torgs förskola påbörjat att arbeta med bildstöd, det är bilder på olika aktiviteter eller saker. De ska hjälpa barnen vid till exempel påklädning och städning eller för att veta vad som händer under dagen. 

TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Några av våra pedagoger har gått steg 1 i TAKK. TAKK går ut på att vi pedagoger som komplement till talet använder tecken. Barnen tycker att det är kul med tecken och tecknar tillsammas med tal vid exempelvis samlingen.

Pedagogista

Förskolan har tillgång till pedagogistor, deras uppdrag är att utifrån fokusområdena undervisning, projekterande arbetsätt och pedagogisk dokumentation vara ett tillägg i utbildningen mot läroplanen och den gemensamma pedagogiska inriktiningen i syfte att höja kvaliteten och bidra till likvärdighet inom förskoleverksamheten.

Barnpilot

Våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det! Barnpilotsverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete och en del av Förebyggarcentrum. Att vara barnpilot är att ta lite extra ansvar för att arbetsplatsen har ett tydligt barnperspektiv. 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Barnpiloterna kommer att bli ännu viktigare efter årsskiftet - då vi verkligen behöver beakta barnets rättigheter - i alla våra beslut, ageranden och i vår syn på barn och unga.