Länk till mer information om IST Home

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Håkantorpsskolan

Vi har anpassad grundskola med:

  • inriktning mot ämnen årskurs F-6
  • inriktning mot ämnesområden årskurs F-6

Vår pedagogiska idé

Utifrån varje elevs förutsättningar skapar vi bästa möjliga utveckling genom ett individuellt anpassat arbetssätt.

Vi arbetar med heldagsverksamhet där alla elever finns i skolan 8.00- 14.00. För de yngre åldrarna varvas undervisning med skapande lek.

Tydlig struktur

Vårt arbetssätt kännetecknas av tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi arbetar konkret och åskådligt och använder oss av bildstöd samt tecken. Undervisningstakten är anpassad till eleverna och deras behov av övning i varje inlärningsmoment.

Elevernas kunskapsutveckling

Vi lägger stor vikt vid att tydliggöra våra elevers kunskapsutveckling. Som arbetsredskap för detta använder vi oss av ett tydligt avläsningsschema i form av kunskapsmoln.

Elevernas sociala utveckling ingår som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar band annat med dramaövningar, samtal och vid behov individuellt anpassat stöd.

  • I den anpassade grundskolan finns mera tid för praktiska ämnen.
  • Varje elev har en egen arbetsplats avskild efter behov.
  • Våra klasser är små och personalen är specialutbildad.
  • Vi är måna om att ha ett bra samarbete med barnens vårdnadshavare.

Fritidshem

Den anpassade grundskolan har ett eget fritidshem som heter Lönnen, där de elever som har behov av skolbarnsomsorg får vara, före och efter skoladagens slut.

Personalen som arbetar i fritidshemmet arbetar också i skolan. På så sätt kan skola och fritidshem bli en sammanhållen helhet, där eleverna är välbekanta med varandra och personalen.

Integrering - inkludering

Den anpassade grundskolans klasser är lokalintegrerade i Håkantorpsskolans lokaler och detta innebär att det finns stora möjligheter för samverkan mellan grundskolan och den anpassade grundskolan.

Den anpassade grundskolan har egna klassrum i en del av byggnaden. Eleverna har idrott/motorik, slöjd och musik samt estetisk verksamhet i de lokaler som är anpassade för just den undervisningen. Den anpassade grundskolans elever deltar i de gemensamma skolaktiviteter som passar för dem. Det kan vara friluftsdagar, temaarbeten, idrotts- eller miljöaktiviteter.

Lärmiljö

I den anpassade grundskolan är lärmiljöerna anpassade efter våra elevers behov. Vi har egna lokaler med egen ingång och en egen hall som är avskild från resten av skolan. Det skapar möjlighet till att i lugn och ro hänga av sig innan och efter lektioner. Klassrummen är möblerade så att det passar vår pedagogiska idé. Alla klassrum har samlingsbord där man har gemensamma samlingar. Eleverna har även egna kontor där de arbetar med självständiga uppgifter.

Bildstöd

För att ge eleverna chans att tillgodogöra sig undervisningen arbetar vi med bildstöd, tecken, scheman samt andra pedagogiska hjälpmedel. Vi arbetar visuellt, auditivt och kinestetiskt för att ge dem möjlighet till att lära på olika sätt, då inga elever eller inlärningssätt är lika.

Trygghet och trivsel

I vår sociala lärmiljö är det viktigt med goda relationer och att alla elever känner sig trygga på skolan. Det finns lärare och elevassistenter/resurspedagoger som arbetar i alla klasser och vi har även samma personal som arbetar på fritidshemmet på eftermiddagen.

Se filmen nedan vad en dag på Håkantorps anpassade grundskola kan innehålla.

 

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Skoltiden är nio år. Anpassad grundskola är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell studieplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning efter årskurs 9 i den anpassad grundskolan, som heter anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Det är också möjligt att

  • läsa en kombination av ämnen och ämnesområden
  • bli bedömd utifrån grundskolans läroplan om förutsättning finns.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

 

Söka plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns nuvarande skola starta en utredning. Utredningen som du behöver samtycka till, består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om plats i den anpassade grundskolan. När du skickat in ansökan bjuder samordnaren för den anpassade grundskolan in dig in till ett informationsmöte.

Mer information om att söka plats till anpassad grundskola

 

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Mer information om skolskjuts och ansökan finns på vasteras.se.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad