Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Håkantorpsskolan

På Håkantorpsskolan är lärmiljön hela den miljö och det sammanhang våra elever befinner sig i under en skoldag. Lärandet sker i samspel med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö.

På Håkantorpsskolan lägger vi stor vikt vid den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön.

Vår fysiska lärmiljö är alla dom lokaler som våra elever vistas i så som klassrum, matsal, skolgård men även möbler samt ljud- och ljusmiljön innefattas i fysisk lärmiljö. Vi arbetar för att skapa lugna, harmoniska fysiska lärmiljöer där möjlighet ges för att främja trygghet och arbetsro.

Vår pedagogiska lärmiljö består av de metoder och strukturer vi använder i vår undervisning. Vi arbetar med att skapa tydlighet och struktur i vår undervisning. Alla klasser använder bildstöd på tavlan för dagens schema. Vi gör extra anpassningar i vår undervisning för de elever som behöver, det kan t.ex. vara andra läromedel, digitala lärresurser eller andra kompensatoriska hjälpmedel.

I vår sociala lärmiljö är det viktigt med goda relationer och att alla elever känner sig trygga på skolan. Vi arbetar kontinuerligt med skolans värdegrund och våra värdeord Trygghet, Respekt, Arbetsro, Ansvar och Miljö – TRAAM.

Bild på enté
Bild på enté
Bild på enté

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.