Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Håkantorpsskolans pedagogiska idé

På Håkantorpsskolan arbetar alla för att skapa en trygg skola med arbetsro och mycket kreativitet i inlärningsmiljöerna. Vi vill ge eleverna en stabil grund till fortsatt lyckat lärande som ger alla en möjlighet att förverkliga sina drömmar.

God läs- och skrivförmåga

Alla arbetar utifrån samma peagogiska idé som är att nyckeln till lärande är god läs- och skrivförmåga samt goda matematikkunskaper. Dessa kunskaper tror vi är ett hantverk som måste övas mycket för att eleverna ska nå en hög nivå, precis som man måste öva mycket för att bli duktig i tennis, dans eller pianospelande. Därför arbetar vi med att få eleverna att läsa, skriva och räkna mer och oftare.

Trygghet och arbetsro

Lektionerna ska vara varierande och så långt möjligt ha en tydlig uppstart med mål för lektionen och ett tydlig avslut med sammanfattning och utvärdering.

För att alla barnen ska få goda möjligheter att lära sig anstränger vi oss mycket för att skapa trygghet och arbetsro. Vi samarbetar för att alla barn ska känna trygghet och få goda möjligheter till utveckling. Vi är ett team där alla yrkesgrupper i huset bidrar till att skapa goda förutsättningar för elever och medarbetare. Vi arbetar mycket med tidiga insatser och har genom hela skolgången höga förväntningar på eleverna.

Vi har en röd tråd i vår verksamhet gällande trygghet och arbetsro och vi har också en röd tråd vad gäller lärande. Vår läs- och skrivinlärning har en röd tråd genom stavelsemodellen från förskoleklass till skolan.

Alla vill och kan lyckas

På Håkantorpsskolan vet vi att alla vill och kan lyckas men att alla har olika förutsättningar och vi gör allt för att hjälpa alla framåt utifrån dessa förutsättningar. Barn utvecklas olika fort och med tiden når alla målen.

På Håkantorpsskolan vill vi att eleverna ska omfattas av demokratiska värderingar och jobbar för att eleverna ska få medinflytande över undervisning och skolans utveckling. Det tror vi ökar intresset för skolan och även tryggheten.


Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.