Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Vårt trygghetsteam

Trygghetsteamet ska vara ett stöd till skolans elever och personal bland annat när elever blir utsatta för misstänkt mobbning eller kränkande behandling. Trygghetsteamet ska ansvara för att initiera, stödja och följa upp så att barn/elever aldrig utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Syftet är att genom förebyggande och främjande insatser arbeta för att elever och personal inte ska kränkas eller diskrimineras”visionen är en skola utan kränkande behandling och diskriminering”.

Trygghetsteamet arbetar utifrån tillämplig lagstiftning, främst skollagen och diskrimineringslagen. I skolans trygghetsteam ingår representanter för fritidshem, förskoleklass, biträdande rektor, skolkurator, lärstudio personal, mellanstadiet och skolsköterska.

Bild på hand och hjärta

Extra hjälp och stöd

För många barn och ungdomar fungerar skolan bra. Men ibland kan det behövas extra hjälp och stöd. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och resurser. Det har vi.

Elevhälsa

På alla kommunala grundskolor finns ett eget elevhälsoteam som har tillgång till:

• Rektor och/eller biträdande rektor
• Skolläkare eller skolsköterska
• Skolkurator
• Skolpsykolog
• Specialpedagog och/eller speciallärare

Centrala elevhälsan

När det finns behov av ytterligare kompetens får skolan stöd från den centrala elevhälsan. Där finns logopeder och specialpedagoger med kunskap inom olika funktionsvariationer. 

Särskilda undervisningsgrupper

Vissa elever behöver ett mindre sammanhang och då kan rektor besluta om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Där sker undervisningen i små elevgrupper och med individuellt anpassad undervisning.