Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

De här dokumenten styr vår verksamhet

Vårt arbete styrs av skollagen, förskolans läroplan och vår gemensamma pedagogiska inriktning.

Skollagen

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Lagen styr bland annat syftet med förskolan, vilka som har rätt till förskola och hur mycket, hur barngrupper och miljö ska se ut, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

I skollagen står också att arbetet på förskolan ska ledas av en rektor, att det måste finnas utbildade förskollärare, och att barnen ska få inflytande över utbildningen. Det står också att vi som kommunen ska jobba aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering, bland annat genom att årligen ta fram en plan mot kränkande behandling.

Skollagen

Förskolans läroplan

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Läroplanen beskriver att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolans läroplan Lpfö18 började gälla 1 juli 2019. I den nya versionen av läroplanen fick förskolan ett tydligare uppdrag kring utbildning och undervisning, och får en ännu starkade roll som det första steget i skolväsendet. Läroplanen innehåller mål för vad utbildningen ska kunna ge varje barn förutsättningar att utveckla.

Förskolans läroplan, Lpfö18

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnens rättigheter svansk lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som förjer av barnkonventionen.Barnkonventionen är ett rättsligt bindande interationellt avtalsom slår fast att barn är individer med egna rättigheter, och inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. dessa är nr 2, 3, 6,12 och finns att läsa på Unicef.se

Gemensam pedagogisk inriktning

Utöver de styrdokument som vi måste följa har vi även tagit fram en gemensam pedagogisk inriktning som gäller för alla kommunala förskolor i Västerås. Den hjälper oss att styra vårt arbete åt samma håll, så att vi tillsammans kan jobba för en likvärdig förskola med jämn och hög kvalitet. Du kan läsa mer om den gemensamma pedagogiska inriktningen under menyvalet Pedagogisk inriktning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett annat viktigt led i att skapa en verksamhet med hög kvalitet är vårt systematiskta kvalitetsarbete. Det är i det systematiska kvalitetsarbetet som vi synliggör vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. I praktiken innebär det att vi dokumenterar det arbete vi gör med barnen, för att sedan använda det materialet för att analysera, följa upp och utveckla utbildningen.

En del av den dokumentation vi gör får du som vårdnadshavare också ta del av, både på väggarna i våra lokaler, men också i appen IST Home.

Förskoleenkäten

En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad barn och vårdnadshavare tycker om förskolan i Västerås. Resultatet använder vi för att utveckla vår verksamhet. Om du är intresserad av att veta vad vårdnadshavarna tycker om just vår förskola kan du vända dig till buf@vasteras.se för att få svar på det.