Länk till Vklass

Pedagogisk inriktning

Skultuna och Romfartuna förskolors värdegrund

Vårt positiva, lösningsfokuserade förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning. För oss är goda relationer viktigt och vi tror att utveckling sker i samspel med andra människor. Vi arbetar utifrån att vi är riktigt bra tillsammans. Barn, vårdnadshavare och medarbetare ska alltid erbjudas möten utifrån stadens värdegrund; Alltid bästa möjliga möte.

Skultuna och Romfartuna förskolors pedagogiska inriktning

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper för att skapa nära relationer, i mindre sammanhang är det tryggare att leka, samspela och utvecklas utifrån barnets individuella förutsättning. Vi arbetar med gemensamma mötesplatser för att alla barn på förskolan ska få likvärdig utbildning samt tillgång till allt material och alla miljöer. Vi utgår från olika fokusområden som blir till långa och korta projekt. Miljöerna och materialet på förskolan är i ständig utveckling och förändring.

Vårt gemensamma utrvecklingsområde på utbildningsenheten är:
Lärmiljöer och Digitalisering

Våra fokusområden

Varje läsår bestämmer vi olika fokusområde kopplat till vår läroplan (Lpfö 18) som vi ska ha fokus på under läsåret, Under våren 2022 kommer våra fokusområden att vara:

  • Brand och säkerhet
  • Drömmar och mål
  • Vårmiljö

Digitalisering

Det är viktigt för oss att de digitala verktygen används tillsammans med de analoga, därför finns både digitala och analoga verktyg i vår undervisning.

Digitala verktyg finns på varje förskola, vår tanke är att de digitala verktygen ska ha en given plats hos oss så att både barnen och pedagogerna kan utforska dem tillsammans.

Gemensam pedagogisk inriktning inom förskolan i Västerås

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra kommunala förskolor. Den ger oss en gemensam riktning för det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska inriktningen ger oss förutsättningar att jobba på ett likvärdigt sätt, så att vi får en jämn och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Starten på det livslånga lärandet

I den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2019, fick förskolan ett tydligare uppdrag kring begreppen utbildning och undervisning. Det innebär att förskolan har fått en tydligare koppling till övriga skolformer och faktiskt är och ska vara starten på det livslånga lärandet.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som vi tycker är extra viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Det innebär att vi vill skapa ett värde i varje enskilt möte och att vår kommunikation med varandra är professionell och respektfull.

Barnen är det viktigaste vi har, och det vill vi att de ska känna. De ska på förskolan få vara nyfika och utforskande, de ska dela med sig och få göra egna val. De får också träna på samspel och att ta ansvar för både sig själva och de andra i gruppen. För oss är det viktigt att ha en nära relation till varje barn och att de känner sig delaktiga i det som händer och sker på förskolan.

Miljö och material

Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.

Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma.

Projekterande arbetssätt

Det är i mötet mellan barnet, en vuxen och ett spännande objekt som lärandet uppstår. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att det ska hända. Därför är vi just nu inne i en utvecklingsfas, där vi övergår mer och mer till att jobba i projekt tillsammans med barnen. Det innebär att vi sätter upp en gemensam frågeställning där det sedan är barngruppens specifika intressen och förkunskaper som bestämmer vart projektet tar vägen. Det är ett spännande arbetssätt eftersom samma frågeställning kan ge helt olika resultat för två olika grupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för undervisning utifrån barnets intresse och kunskapsnivå.

Mindre barngrupper

Alla barn är unika, och för att ge varje barn större möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar delar vi in dem i mindre undervisningsgrupper under dagen. Detta gör vi bland annat för att skapa trygghet och relationer i mindre sammanhang, men också för att ge barnen möjlighet till ökat lärande. I de mindre undervisningsgrupperna får barnen möjlighet att fördjupa sig i olika områden som de själva är intresserade av.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar så vänd dig till Carina Sandström, rektor för vår utbildningsenheten Gun Axelsson som är avdelningschef eller till Eva Ström Lundberg som är vår utvecklingspedagog.

carina.sandstrom@vasteras.se

eva.strom.lundberg@vasteras.se

gun.ingeborg.axelsson@vasteras.se