Länk till Vklass

Våra utbildningar

 

Vi har följande utbildningar: Elkraftsingenjör, Systemingenjör spårfordon, Trafiklärare, Socialpedagog inriktning KBT, Flygtekniker och Lönekonsult. Läs mer om respektive utbildning nedan.

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Ansökan öppen från 19 juli

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.


Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i
befintligt elnät självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen

Ansökning pågår från 19 juli

Länk till ansökan

Sista dag för ansökan 13 september. Kursstart 25 oktober 2021.

Antagningsbesked skickas ut 22 september.

Vi kommer även att ha två kursstarter våren 2022.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

- om Transmissionsnätet/Stamnätet 200–400 kV, Regionnätet 70–200 kV och Distributionsnätet
0,4–130 kV
- om olika sorters elproduktion som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft samt förståelse för vad ett
smart elnät innebär
- i elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna
- om driftcentraler, fjärrkontroll, feldetektering och automation samt om station och centralsystem,
fjärrkontrollterminaler (RTU), reläskydd, automation och multifunktionsreläer, samt kommunikation,
fiber och radiolänk
- i beräkning av kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster, selektivplaner, beräkning av
tillgänglighet, inställning av reläskyddsfunktioner och jordfelsberäkningar
- om transformatorn, effektbrytaren, frånskiljaren, jordslutaren, förreglingar, lägesindikeringar,
spänningsindikeringar, nollpunktsmotstånd, nollpunktsreaktorn, spänningstransformatorn och
strömtransformatorn
- om vilka skydd som ska användas inom olika anläggningar så som distansskydd,
samlingsskeneskydd, reläskyddssamarbete, differentialskydd, transformatorskydd, säkerhet i nätverk
och informationssystem (NIS), överströmsskydd, jordfelsskydd och nollpunktsspänningsskydd
- om automatiska funktioner så som nollspänningsautomatik, spänningsreglering,
återinkopplingsautomatik, feldetektering samt automation för högre tillgänglighet,
driftuppbyggnadsautomatik (DUBA) och fasningsutrustning, samt om de programvaror som reglerar dem
- om reläskyddets störningsanalysator samt dess användning för störningsanalys
- om Digital output (DO), Digital input (DI), Analog input (AI), Analog output (AO), Processorkort (CPU)
och operatörspanel (OP) och dess funktioner
- om kommunikation från reläskydd till RTU, från RTU till Centralsystem, samt om olika media för
kommunikation så som modem, radiolänk och fiber
- om olika typer av kommunikationsprotokoll som IEC 61850, IEC -103, IEC -104, Modbus med flera
- om de krav som ska vara tillgodosedda för att en anläggning ska kunna tas i drift, samt utvecklar en
fördjupad förståelse för konsekvenser av val av underhållsfilosofi
- om reläskyddsutrustning så som exempelvis Sverker, Freja eller Omicron och om dess användning
i att läsa kretsscheman och dess symboler samt i att använda apparatlistor och övriga funktioner

 

Färdigheter i att

- i att arbeta i elnätet med beaktande av elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna
- i att utföra beräkningar av funktioner i kontrollanläggningar, samt i att använda beräkningarna som
grund för att ställa in reläskyddsfunktioner
- i att ställa in reläskyddsfunktioner med beaktande av ställverskutrustning i elnätet
- i att göra en störningsanalys och åtgärda störningen utifrån resultatet
- i att läsa protokoll och använda kommunikationen för åtgärder i nätet
- i att avläsa och använda operatörspaneler
- i att använda testutrustning för underhåll samt i att använda förekommande dokumentation


Kompetenser för att

- självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i
befintligt elnät
- självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder
- självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå
lämplig underhållsfilosofi för anläggningenKurser

Antal veckor

Poäng YH

Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunikation

5

25

Idrifttagning och underhåll av anläggning

2

10

Kontrollanläggningar, reläskyddsfunktioner samt feldetektering och automation för kortare avbrottstider

3

15

Reläskydd

5

25

Ställverksutrustning

2

10

Svenska elnätet och elsäkerhet

2

10

 

 

 

Summa

19

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Behörighet

Grundläggande behörighet / Särskild behörighet: Matematik 2 och arbetslivserfarenhet krävs


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild kommer snart

Christer Öhman - utbildningsledare

från augusti 2021


Telefon till skolan 021-39 91 49

vyh@vasteras.se

 

Information om utbildningen mot Lönekonsult på Västerås yrkeshögskola

Lönekonsult

För dig som är intresserad av lönearbete och rådgivning

Löneberäkning är huvuduppgiften och innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Efter utbildningen kan du arbeta inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning. Utbildningen ger dig gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1.5år
 • Poäng: 325 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 10 januari 2022
 • Ansökan öppnar 3 augusti 2021
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

 


 


Ansök till utbildningen


Nästa utbildningsstart är den 10 januari 2022, ansökan öppnar den 3 augusti 2021.

Här är länken till ansökan Lönekonsult


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • den konsultativa yrkesrollen utifrån proaktivitet, omvärldsbevakning, professionell rådgivning och bemötande
 • lönesystem, webbaserade program, samt digitala verktyg
 • anställningsformer, löneformer och lönearter
 • avvikelsehantering, förmåner och resereglementen
 • lönesystem och överföring av data mellan samverkande system
 • regler för utlämnande av uppgifter och GDPR
 • löneberedningsprocessen
 • avstämning av kontrolluppgifter, arbetsgivardeklarationer, beräkning av skatteavdrag
 • kvalitetssäkring och effektivisering, standarden SALK
 • beräkning av lönekostnader och pensionsgrundande inkomst
 • arbetsrätt, kollektivavtal och avtalsförsäkringar
 • HR-processer, SAM, lönesättning, lönekartläggning
 • personalekonomi, kostnadsstyrning, konteringssystem och personregister, statistik, nyckeltal, humankapital, semesterlöneskuld, samt analysverktyg
 • företagsekonomiska grundprinciper, ekonomiska begrepp, kontering och bokföring 

 

Färdigheter i att

 • tillämpa konsultativt förhållningsätt
 • arbeta i lönesystem och webbaserade program, med stöd av digitala verktyg
 • förutse konsekvenser av anställningsformer, löneformer, -arter och förmåner
 • hantera resereglementen
 • utföra rimlighetsbedömning och kvalitetssäkring av månadens löner
 • ta fram och överföra uppgifter mellan olika system
 • hantera skatterutiner och frågor, beräkningar och inbetalningar
 • bidra till effektivisering och kvalitetssäkring
 • beräkna pensionsgrundande inkomst
 • styra kostnader via konteringssystem och personregister
 • tillämpa lagar och kollektivavtal och avtalsförsäkringar
 • ta fram underlag för lönesättning och lönerevision
 • analysera konsekvenser av förändringar i lönerelaterade balansposter
 • använda personalstatistik och nyckeltal för analys och optimering av humankapital
 • redovisa data och analyser med svenska och engelska begrepp
 • kontera och bokföra affärshändelser, samt reflektera över hur dessa påverkar resultatet

 

Kompetenser för att

 • ansvara för kunskapsöverföring, stöd och rådgivning utifrån den konsultativa yrkesrollen
 • verka för affärsmässigt bemötande av interna och externa aktörer
 • utföra arbetet på ett kvalitetssäkert sätt
 • ansvara för löneberedningsprocessen i enlighet med god yrkessed och gällande lagstiftning
 • identifiera och värdera problem avseende avtal, avtalsförsäkringar och arbetsrättsliga frågor
 • förstå och reflektera över hur det som läggs in i lönesystemet påverkar lön och framtida pension
 • använda analysverktyg, statistik och nyckeltal för optimering av humankapital
 • analysera arbetsrutiner och processer, optimera användandet av digitala verktyg och system
 • föreslå förbättringsåtgärder för kvalitetssäkring och ökad effektivitet
 • omvärldsbevaka och värdera förändringar som kan påverka den egna organisationen
 • ta ställning till hur affärshändelser ska bokföras utifrån god redovisningssed, samt motivera hur dessa påverkar företagets resultat och ekonomiska ställningKurser

Antal veckor

Poäng YH
Lönehantering och lönesystem 1

10

50

Administrativ informationsinhämtning

2

10

Arbetsrätt

6

30

Redovisning

4

20

Branschengelska

2

10

Lönehantering och lönesystem 2

12

60

Processer inom personalarbete

6

30

Personalekonomi och personalredovisning

6

30

LIA

13

65

Examensarbete

4

20
Summa

65

325

Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:

 • skriftligt prov i svenska
 • skriftligt prov i matematik

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst och så vidare.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Ann-Mari

Ann-Mari Backlund - utbildningsledare

021 39 98 07

ann-mari.backlund@vasteras.se

Information om utbildningen mot Socialpedagog KBT på Västerås yrkeshögskola

Socialpedagog med inriktning KBT

För dig som vill arbeta med behandling och utveckling av människor

Som socialpedagog får du yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2år
 • Poäng: 425 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 16 augusti 2021
 • Ansökan är stängd
 • Antal veckor på LIA: 25
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

 


Ansökan öppnar februari 2022.

Nästa ansökningsomgång öppnar februari 2022. Håll utkik här på hemsidan efter ansökningslänk.


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • yrkesrollen, bemötande och förhållningssätt, brukardelaktighet, etik och värdegrundsfrågor
 • det sociala arbetets organisation och vägledande principer
 • lagstiftning och dokumentationsskyldighet
 • systemiskt synsätt och nätverksarbete
 • centrala begrepp på svenska och engelska
 • förklaringsmodeller för hur social problematik och beteendestörningar uppstår
 • mångkulturalitet, påverkan på behandlingsarbetet och synen på avvikande beteende utifrån etnicitet, kultur, religion, genus
 • evidensbaserad praktik och kvalitetssäkrade processer
 • KBT-baserade behandlingsmetoder och tekniker såsom ACT, TBA, PBS, ART, ÅP, CRA, MI
 • hälsofrämjande faktorer och metoder för samtalsmetodik och motivationsarbete
 • psykisk, psykiatrisk, neuropsykiatrisk problematik och samsjuklighet
 • beroendelära och behandling
 • asocialt och kriminellt beteende
 • att förebygga hot och våld
 • digitalt söka, dokumentera och presentera information

 

Färdigheter i att

 • verka som socialpedagog i ett team, i enlighet med etik, värdegrunder och lagar inom socialt arbete och behandlingsarbete
 • använda och förhålla sig till kunskaper om förklaringsmodeller om hur social problematik uppstår, nätverkets betydelse samt hur mångkulturalitet påverkar behandlingsarbetet och synen på avvikande beteende
 • självständigt genomföra beteendeanalyser och under metodhandledning använda KBTbaserade behandlingsmetoder och tekniker
 • följa manualer och arbetsprocesser utifrån uppdrag, digitalt utvärdera, dokumentera, söka och presentera information
 • uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • bemöta och behandla personer med psykiatrisk, neuropsykiatrisk och beroendeproblematik samt personer med asocialt och kriminellt beteende, förebygga hot och våld
 • reflektera över det egna förhållningssättet och beteendet

 

Kompetenser för att

 • med stöd av inlärningspsykologiska teorier, kognitiv beteendeterapi och systemiskt synsätt utvärdera och kritiskt granska de behandlingsinsatser som utförs utifrån systematisk uppföljning och därmed bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling
 • bedöma och värdera hur olika beteenden påverkar brukarnas liv, i vilken mån de behöver förändras och i så fall hur brukarna kan och bör motiveras
 • omsätta metodhandledning i eget, självständigt behandlingsarbete, samt hantera sina egna känslomässiga reaktioner under arbetet på ett professionellt sättKurser

Antal veckor

Poäng YH
Introduktion till yrket

2

10

Etik och professionellt förhållningssätt

3

15

Socialt arbete

10

50

Kommunikation

2

10

Psykologiska teorier

2

10

Neuropsykologi

4

20

Diagnostiskt förfarande

2

10

Inlärningsteori - Tillämpad beteendeanalys

3

15

KBT - Grundläggande

3

15

Motiverande samtal - MI

2

10

LIA 1

12

60

Motiverande samtal - MI, praktisk tillämpning

2

10

Inlärningsteori - Tillämpad beteendeanalys, praktisk tillämpning

6

30

KBT - Metoder i teori och praktik

6

30

LIA 2

13

65

Organisation och implementering

2

10

Beroendelära och behandling

5

25

Examensarbete

6

30
Summa

85

425

Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Svenska 2 / Svenska B / SVA2


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov i svenska.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig


Bild på utbildningsledare Helena Johanzon

Helena Johanzon - utbildningsledare
021-39 98 08
helena.johanzon@vasteras.se

Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker

Hela världen som arbetsplats

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra

Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete. Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 9 augusti 2021
 • Ansökan är stängd
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad

 


Ansökan öppnar februari 2022

Nästa ansökningsomgång öppnar februari 2022. Håll utkik här på hemsidan efter länk till ansökan.

 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla de avancerade kunskaps och examinationskrav enligt del-66
 • luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt
 • det komplexa samspelet mellan människa och den alltmer avancerade tekniken, mänskliga faktorer
 • säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras tillämpning
 • informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området, vad som enligt lag och föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet beträffande flygmateriel och serviceutrustningar
 • aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det flygtekniska området
 • områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det flygtekniska området


Färdigheter i att

 • självständigt fungera som flygtekniker i en underhållsorganisation
 • självständigt applicera sina kunskaper i den flygtekniska sfären
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper
 • förstå det egna, och andras, beteende för att på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor även under pressade förhållanden
 • utföra service, underhålls-, reparations-, modifieringsarbeten och kvalitetssäkra så att det såväl uppfyller de nationella samt de internationella fastställda kraven från EASA och Transportstyrelsen
 • inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner


Kompetenser för att

 • utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande
 • förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning.
 • ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen
 • förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt deras föränderlighet inom flygunderhåll
 • fungera som en social individ i samspel med andra oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrundKurser

Antal veckor

Poäng YH
Aerodynamik

1

5

Digitalteknik och flyginstrument

3

15

Elektronik för flygtekniker

1

5

Ellära

3

15

Examensarbete

2

10

Flyglagstiftning

2

10

Flygplanslära

17

85

Fysik

4

20

Gasturbinmotor

4

20

LIA

21

105

Matematik

4

20

Materiallära

4

20

Mänskliga faktorer

1

5

Propeller

1

5

Underhållsteknik

16

80
Summa

84

420Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Engelska 6 / Engelska B
- Matematik 2 / Matematik B

- Fysik 1*

*motsvarande kurser till Fysik 1; Naturkunskap 1 b, alternativt Naturkunskap 1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik eller El eller Installation eller Automation eller Industriteknik eller Fordonsteknik

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild kommer snart

Emma Widén - Verksamhetsansvarig/AM
021-39 75 02
emma.widen@vasteras.se

Information om utbildningen mot Trafiklärare på Västerås yrkeshögskola

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen. Du får påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats. 

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort. Om du är social, lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1.5år
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 16 augusti 2021
 • Ansökan är stängd
 • Antal veckor på LIA:15
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Nästa ansökningsomgång öppanr februari 2022. Håll utkik här på vår hemsida efter länk till ansökan.


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • författningar som föreskriver innehållet i utbildning för körkort behörighet B
 • arbetsområdet och överblick över områden gränsade till det egna arbetsområdet
 • arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet
 • pedagogiska teorier och lärandeprocesser
 • trafikförfattningar
 • förhållanden och framgångsfaktorer som bidrar till ökad hälsa inom vägtransportsystemen


Färdigheter i att

 • självständigt identifiera kundens behov av utbildning för att nå mål enligt styrdokument som leder till körkort
 • tillämpa sitt kunnande för att omsätta ämneskunskaper och allmänpedagogiska kunskaper i praktisk verksamhet
 • bedöma en elevs lärande och dokumentera elevens kunskapsutveckling
 • använda digitala verktyg i undervisning på ett säkert och kritiskt sätt
 • lösa sammansatta problem samt kunna samverka med andra för att kunna individualisera undervisning
 • planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbetsområdet
 • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera ny fakta, ny forskning, och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • visa kommunikativ och social förmåga som en grund för det egna ledarskapet och den pedagogiska verksamheten, samt kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk 


Kompetenser för att

 • ansvara och agera självständigt
 • reflektera över den egna rollen som lärare
 • visa empatisk förmåga
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • ta ansvar i samarbete med andra och kunna leda samt utvärdera andras resultat
 • använda ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdetKurser

Antal veckor

Poäng YH
Författningskunskap

7

35

Fordonssäkerhet och miljö

7

35

Trafiksäkerhetsarbete

4.6

23

Yrkespedagogik 1

5

25

LIA 1

5

25

Arbetsmiljö och ansvar

2

10

Yrkespedagogik 2

10

50

Trafikpsykologi

7

35

LIA 2

10

50

Examensarbete

2.4

12
Summa

60

300
Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2


Du ska ha haft körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort i minst 18 månader innan utbildningsstart.
Du behöver styrka din allsidiga kör- och trafikvana, det gör du med en körbedömning från en trafikskola. Kontakta någon av nedan trafikskolor och boka tid för en körbedömning (kostnader står du för själv).

Om ni inte har möjlighet att nyttja de av oss anvisade trafikskolorna så hör av er till oss så får ni vidare upplysning om hur vi kan lösa detta.


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt ett prov:

 • skriftligt prov i svenska

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng.


 

Vill du veta mer? Kontakta oss


Ann-Mari

Ann-Mari Backlund - utbildningsledare

ann-mari.backlund@vasteras.se

021- 39 98 07

Bild på utbildningsledare Linda Kolmodin

På fotot: FÖRÄLDRALEDIG Linda Kolmodin - utbildningsledare
Åter aug 2022

Information om utbildningen mot Systemingenjör spårfordon på Västerås yrkeshögskola

Systemtekniker spårfordon

Underhåll och felsökning på spårbundna fordon

Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg och järnväg erbjuder ett varierande och utvecklande arbete.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med felsökning och underhåll av spårburna fordon, inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ett spårbundet fordon är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2år
 • Poäng: 400 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 23 augusti 2021
 • Ansökan är stängd
 • Antal veckor på LIA:22
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Nästa ansökningsomgång öppnar februari 2022. Håll utkik här på vår hemsida efter länk till ansökan.


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • spårfordons historia och framtid
 • fordonstyper, deras systemuppbyggnad, funktion och komponenter
 • delsystemens funktion, integrationsteknik, samverkan och övergripande styrsystem
 • likströms- och växelströmskretsars belastningar och störningar
 • mätning, beräkning av elektriska storheter i belastningar och störningar
 • metodisk felsökning, beräkning, och analys av mätvärden i sammansatta system
 • digitala underhållssystem, förebyggande och avhjälpande underhåll
 • automatiserade signal- och säkerhetssystem
 • relevanta hantverk, verktyg och maskiner
 • systematiskt kvalitetsarbete, standarder och processoptimering
 • direktiv och föreskrifter, samt systematiskt förbättringsarbete gällande yttre miljö och arbetsmiljö
 • projektarbetets olika faser
 • professionell samverkan med interna och externa aktörer
 • scheman och instruktioner
 • relevanta begrepp på svenska och engelska, samt kvalitetssäkrad dokumentation i digitala system 


Färdigheter i att

 • utföra metodisk felsökning och avhjälpning i sammansatta system genom att mäta, beräkna och analysera mätvärden, samt avhjälpa störningar
 • arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll med stöd av digitala underhållssystem
 • använda verktyg, maskiner och utrustning, välja metod och utföra valt hantverk
 • delta i systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering
 • tillämpa säkerhetsföreskrifter och delta i systematiskt förbättringsarbete gällande yttre miljö och arbetsmiljö
 • planera, genomföra, följa upp, samt avsluta ett projekt
 • agera professionellt utifrån uppdrag, i samverkan med spårbranschens interna och externa aktörer
 • tolka och följa scheman och instruktioner, på svenska och engelska
 • uttrycka sig tydligt muntligt och skriftligt på svenska och engelska med relevant vokabulär, samt dokumentera, granska och följa upp arbetet med stöd av digitala verktyg


Kompetenser för att 

 • agera och ta ansvar för att arbetet bedrivs enligt lagar, föreskrifter och standarder för kvalitet, säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö, identifiera risker och ingripa vid olyckstillbud, samt ta initiativ till hur arbetet kan förbättras
 • tolka och värdera funktionsbeskrivningar och ta ställning till metoder gällande felsökning
 • ta ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll, värdera lämpliga underhållsmetoder samt föreslå adekvata åtgärder
 • verka för ständiga förbättringar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering
 • kritiskt värdera system- och mätdata, felsöka och analysera, samt omvandla resultatet till underlag för förbättringsarbete
 • ta ansvar för att planera, genomföra, leda och avsluta ett projekt
 • skapa förutsättningar för god professionell samverkan med spårbranschens interna och externa aktörer
 • granska rapporter utifrån ett kritiskt förhållningssätt, samt omvandla resultatet för kunskaps och processutveckling Kurser

Antal veckor

Poäng YH
Introduktion spårbranschen

2

10

Mekaniska system

6

30

Praktisk el och elektronik

12

60

Elektriska system

7

35

Underhållsteknik

5

25

Hantverk, verktyg och maskiner (inkl. heta arbeten)

4

20

Säkerhetssystem

3

15

LIA 1 - Underhåll

9

45

Mätteknik

5

25

Kvalitet och processoptimering

4

20

Yttre miljö och arbetsmiljö

3

15

Projektarbete

4

20

LIA 2 - Teknik

12

60

Examensarbete

4

20
Summa

80

400

Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :

Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

- Engelska 5 / Engelska A


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild på utbildningsledare Sven Fallgren

Helena Johanzon - utbildningsledare
021-39 98 08
helena.johanzon@vasteras.se

Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Elkraftsingenjör

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med att effektivisera produktions- och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ. Du arbetar med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2år
 • Poäng: 415 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 30 augusti 2021
 • Ansökan är stängd
 • Antal veckor på LIA:19
 • Antal platser: 25
 • CSN-berättigad

 


Nästa ansökningsomgång öppnar februari 2022. Håll utkik här efter ansökningslänk.


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • el- och energibranschens historia och framtid
 • elmätningar och beräkningar
 • produktion, överföring och mätning av elenergi
 • elkraftssystems funktion och uppbyggnad
 • elanläggningars drift och underhåll
 • transformatorers uppbyggnad, funktion och användning, samt roterande elmaskiner
 • reläskydd, kontrollutrustning och hjälpspänningssystem
 • underhållsteknik, digitala underhållssystem, förebyggande och avhjälpande underhåll
 • digital ritningsteknik
 • begrepp på svenska och engelska, samt kvalitetssäkrad dokumentation i digitala system
 • kvalitetsstyrningsmetoder, feleffektsanalyser, mätmetoder och kvalitetssäkring
 • planera, genomföra, leda och avsluta ett mindre omfattande projekt
 • relevanta standarder och föreskrifter kring säkerhet
 • systematiskt förbättringsarbete gällande yttre miljö och arbetsmiljö
 • professionell samverkan med interna och externa aktörer
 • scheman, instruktioner och anvisningar
 • energieffektivisering och hållbara energisystem


Färdigheter i att

 • utföra beräkningar och mätningar med stöd av digitala verktyg
 • genomföra inspektioner, besiktningar och tillsyn
 • planera och genomföra nätkontroll samt upprätta selektivplaner
 • planera och arbeta med drift, service, förebyggande underhåll och felavhjälpning
 • arbeta med ritningar, scheman och projektering av installationer
 • planera och genomföra ett projekt samt sammanställa, rapportera och presentera resultatet
 • delta i systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering samt tillämpa säkerhetsföreskrifter
 • agera professionellt utifrån uppdrag, i samverkan med interna och externa aktörer
 • tillämpa styrande dokument, anvisningar, föreskrifter och myndighetskrav
 • uttrycka sig tydligt muntligt och skriftligt på svenska och engelska med relevant vokabulär samt dokumentera arbetet med stöd av digitala verktyg
 • planera konstruktioner med stöd av digital ritningsteknik
 • ta hänsyn till rådande klimatomställning och verka för en smartare energianvändning


Kompetenser för att

 • ta ansvar för att säkerhetsföreskrifter följs, i syfte att förebygga och minimera risker
 • analysera beräkningar samt komma med förslag kring åtgärder
 • ta ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll, värdera lämpliga underhållsmetoder samt föreslå åtgärder
 • verka för ständiga förbättringar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering
 • planera, genomföra, leda och avsluta ett projekt
 • självständigt granska rapporter och sammanställningar samt föreslå åtgärder som gynnar effektiva processer
 • skapa förutsättningar för god professionell samverkan med interna och externa aktörer
 • utföra kvalitetsbedömning och analys av egna konstruktioner, motivera val på svenska och engelska samt föreslå förbättringar
 • välja metod, material och utrustning för beräknings- och konstruktionsuppgifter, med hänsyn till säkerhet och miljö
 • verka för systematisk energieffektivisering med hänsyn till rådande klimatomställningKurser

Antal veckor

Poäng YH
Elmätningar och beräkningar

12

60

Elkraftsystem

10

50

Kontrollanläggningar

4

20

Elinstallationer i byggnader

3

15

Arbetsmiljö och säkerhet (inkl. arbete på väg och ESA)

1

5

Elmaskiner

5

25

Elkonstruktion med CAD

6

30

Informations- och styrsystem

4

20

LIA 1 - Drift, underhåll och montage

7

35

Kvalitet och underhållsteknik

4

20

Hållbar energi

4

20

Arbetsmiljö och säkerhet

1

5

Teknisk engelska

2

10

Projektplanering

4

20

LIA 2

12

60

Examensarbete

4

20
Summa

83

415Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :

- Matematik 2 / Matematik B

- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

- Engelska 5 / Engelska A


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild kommer snart

Christer Öhman - utbildningsledare

från augusti 2021


Telefon till skolan 021-39 91 49

vyh@vasteras.se